પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખા સહકારી મંડળીઓની નોંધણી

સહકારી મંડળીઓની નોંધણી

 
અ.નં. ગામનું નામ સહકારી મંડળીનું નામ મંડળીના વડાનું નામ સરનામું ફોન નંબર
ઇસણાવ ઇસણાવ સેવા.સહ.મંડળી લી. હરમાનભાઇ કાળીદાસ પટેલ મુ.ઇસાણાવ તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ ૨૩૫૦૫૭
કાસોર કાસોર સેવા સહ.મંડળી લી. ડાહયાભાઇ શંકરભાઇ પરમાર મુ.કાસોર તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ ૨૩૫૭૫૭
ડાલી ડાલી સેવા.સહ. મંડળી લી. જેસંગભાઇ પુજાભાઇ પરમાર મુ.ડાલી તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ ૯૯૨૪૯૧૩૩૭૧ ૨૩૪૭૩૩
પેટલી પેટલી સેવા.સહ.મંડળી લી. અંબાલાલ પુજાભાઇ પરમાર મુ.પેટલી તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ ૨૩૮૯૧૩ ૩૧૪૬૫૩
પલોલ પલોલ સેવા.સહ. મંડળી લી. રાવજીભાઇ ઇશ્વરભાઇ પરમાર મુ.પલોલ તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ  
પીપળાવ પીપળાવ સેવા. સહ.મંડળી લી. સંદિપભાઇ બીપીનભાઇ પટેલ મુ.પીપળાવ તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ ૨૯૦૨૫૦/૨૩૪૧૪૧
પીપળાવ પીપળાવ ગ્રા.વિ.સહ.મંડળી લી. તેજસકુમાર બીપીનભાઇ પટેલ ’’ ’’    ’’ ’’   
બાલીન્‍ટા બાલીન્‍ટા સેવા.સહ.મંડળી લી. મેલાભાઇ બાવાભાઇ સોલંકી મુ.બાલીન્‍ટા તા.સોજીત્ર, જી.આણંદ ૨૩૪૨૩૬
ભડકદ ભડકદ સેવા. સહ.મંડળી લી. મહેશભાઇ પરસોત્તમભાઇ પટેલ મુ.ભડકદ તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ ૯૮૨૪૨૩૧૩૮૦
૧૦ મઘરોલ મઘરોલ સેવા.સહ.મંડળી લી. આત્‍મારામ ચતુરભાઇ સોલંકી મુ.મધરોલ તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ  
૧૧ મલાતજ મલાતજ સેવા.સહ.મંડળી લી. વજુભાઇ ગજુભાઇ ઝાલા મુ.મલાતજ તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ ૩૧૬૪૧૫
૧૨ પીપળાવ પીપળાવ તમાકુ ઉત્‍પાદક સ.મં.લી. ફડચામાં મુ.પીપળાવ તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ  
૧૩ રૂણજ રૂણજ વિવિધ કાર્યકારી મંડળી લી. વિનોદભાઇ ઇશ્વરભાઇ પટેલ મુ.રૂણજ તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ  
૧૪ વિરોલ વિરોલ સેવા.સહ.મંડળી લી. નરેશભાઇ મુળજીભાઇ પટેલ મુ.વિરોલ તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ  
૧૫ ત્રંબોવાડ ત્રંબોવાડ સેવા. સહ.મંડળી લી. મફતભાઇ બબુભાઇ ચૌહાણ મુ.ત્રંબોવાડ તા.જી.સોજીત્રા, જી.આણંદ  
૧૬ લાડકુઇપુરા લાડકુઇપુરા, સેવા.સ.મં.લી. અંબાલાલ જેણાભાઇ પરમાર મુ.લાડકુઇપુરા, તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ  
૧૭ ધોળેશ્વર ધોળેશ્વર ગ્રા.સહ.મં.લી. સતારભાઇ ગફુરભાઇ વ્‍હોરા મુ.ધોળેશ્વર, તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ  
૧૮ પેટલી પેટલી પિયત સહ.મં.લી. અંબાલાલ પુંજાભાઇ પરમાર મુ.પેટલી, તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ  
૧૯ દરીયાપુર દરીયાપુર પિયત સહ.મં.લી. બીપીનભાઇ મણશંકર જોષી મુ.કસોર, તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ ૯૯૦૪૨-૯૪૬૭૯
૨૦ નવાપુરા નવાપુરા પિયત સહ.મં.લી જવેરભાઇ ધુળાભાઇ પરમાર મુ.કાસોર, તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ ૯૯૭૮૫-૬૭૪૨૭
૨૧ સેવરામપુરા સેવરામપુરા પિયત, સહ.મં.લી.   મુ.સેવરામપુરા, તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ  
૨૨ મલાતજ જનતા ગ્રા.સહ. ભંડાર લી. અશોકભાઇ છોટાભાઇ પટેલ મુ.મલાતજ, તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ