પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

 
અ.નં  તાલુકાનું નામ  ગામનું નામ  આંગણવાડીનું નામ 
સરનામું  સંચાલકનું નામ  ફોન નંબર 
1 સોજીત્રા સોજીત્રા ૧  સોજીત્રા ૧  ડભોઉ ભાગોળ, સોજીત્રા ડભોઉ ભાગોળ, સોજીત્રા શ્રી સંગીતાબેન બી. મોચી  -
2 સોજીત્રા સોજીત્રા ર  સોજીત્રા ર  ખારાકુવા, સોજીત્રા ખારાકુવા, સોજીત્રા શ્રી કૈલાસબેન ડી. ૫રમાર  234429
3 સોજીત્રા સોજીત્રા ૩  સોજીત્રા ૩  ચાર કુવા ભાગોળ, સોજીત્રા ચાર કુવા ભાગોળ, સોજીત્રા શ્રી ઈલાબેન ડી. કડીયા  234433
4 સોજીત્રા સોજીત્રા ૪  સોજીત્રા ૪  ગાંધીનો દરવાજો, સોજીત્રા  ગાંધીનો દરવાજો, સોજીત્રા  શ્રી ગીતાબેન એ. વાળંદ  234998
5 સોજીત્રા સોજીત્રા ૫  સોજીત્રા ૫  દિપક સ્ટ્રીટ, સોજીત્રા  દિપક સ્ટ્રીટ, સોજીત્રા  શ્રી મીનાબેન ડી. ૫રમાર  -
6 સોજીત્રા સોજીત્રા ૬  સોજીત્રા ૬  વ્હોરવાડ, સોજીત્રા  વ્હોરવાડ, સોજીત્રા  શ્રી લલીતાબેન એ. વણકર  234700
7 સોજીત્રા સોજીત્રા ૭  સોજીત્રા ૭  સમડી ચકલા, સોજીત્રા  સમડી ચકલા, સોજીત્રા  શ્રી ઉર્મિલાબેન વી. દલવાડી  -
8 સોજીત્રા સોજીત્રા ૮  સોજીત્રા ૮  શંભુપુરા, સોજીત્રા  શંભુપુરા, સોજીત્રા  શ્રી દેવીલાબેન પી. પરમાર  234475
9 સોજીત્રા સોજીત્રા ૯  સોજીત્રા ૯  નવાઘરા, સોજીત્રા  નવાઘરા, સોજીત્રા  શ્રી મીનાબેન એસ. ભટ  -
10 સોજીત્રા સોજીત્રા ૧૦  સોજીત્રા ૧૦  વણકરવાસ, સોજીત્રા વણકરવાસ, સોજીત્રા શ્રી સુધાબેન વી. દવે  234457
11 સોજીત્રા સોજીત્રા ૧૧  સોજીત્રા ૧૧  જુનો-નવો વાઘરીવાસ,  જુનો-નવો વાઘરીવાસ,  શ્રી શારદાબેન પી. સીંધા  9228623045
12 સોજીત્રા સોજીત્રા ૧ર  સોજીત્રા ૧ર  વાઘરીવાસ, સોજીત્રા  વાઘરીવાસ, સોજીત્રા  શ્રી રક્ષાબેન જે. સુતરીયા  234903
13 સોજીત્રા સોજીત્રા ૧૩  સોજીત્રા ૧૩  ચોકડી વિસ્તાર  ચોકડી વિસ્તાર  શ્રી મમતાબેન ડી. દરજી  -
14 સોજીત્રા સોજીત્રા ૧૪  સોજીત્રા ૧૪  પાળજા પુરા, વાઘજી ફળીયુ  પાળજા પુરા, વાઘજી ફળીયુ  ખાલી જગ્યા  -
15 સોજીત્રા સોજીત્રા ૧૫  સોજીત્રા ૧૫  અડવા સીમ  અડવા સીમ 
-
16 સોજીત્રા સોજીત્રા ૧૬  સોજીત્રા ૧૬  આદર્શ નગર  આદર્શ નગર  ખાલી જગ્યા  -
17 સોજીત્રા સોજીત્રા ૧૭  સોજીત્રા ૧૭  ખડીયારા સીમ  ખડીયારા સીમ  ખાલી જગ્યા  -
18 સોજીત્રા ૫લોલ ૧૮  ૫લોલ ૧૮  પરમાર વગો, પલોલ  પરમાર વગો, પલોલ  શ્રી સુનયનાબેન ડી. પારેખ  234087
19 સોજીત્રા ૫લોલ ૧૯  ૫લોલ ૧૯  વણકરવાસ, પલોલ  વણકરવાસ, પલોલ  શ્રી મણીબેન એ. મકવાણા  -
20 સોજીત્રા ૫લોલ ર૦  ૫લોલ ર૦  ઇન્દીરા કોલોની, પલોલ  ઇન્દીરા કોલોની, પલોલ  શ્રી સરોજબેન પી. ગોસાઈ  290622
21 સોજીત્રા રૂણજ ર૧  રૂણજ ર૧  વણકરવાસ, રૂણજ વણકરવાસ, રૂણજ શ્રી રમીલાબેન આર. ૫રમાર  246087
22 સોજીત્રા રૂણજ રર  રૂણજ રર  દરવાજાવાળુ ફળીયુ દરવાજાવાળુ ફળીયુ શ્રી રીટાબેન જી. ૫ટેલ  314065
23 સોજીત્રા રૂણજ ર૩  રૂણજ ર૩ 

ખાલી જગ્યા  -
24 સોજીત્રા ખણસોલ ર૪  ખણસોલ ર૪  વણકરવાસ, ખણસોલ વણકરવાસ, ખણસોલ શ્રી શારદાબેન સી. વણકર  9228138275
25 સોજીત્રા કોઠાવી ર૫  કોઠાવી ર૫  સમગ્રગામ સમગ્રગામ શ્રી જશોદાબેન સી. વણકર  234461
26 સોજીત્રા કોઠાવી ર૬  કોઠાવી ર૬  કોઠાવી સીમ  કોઠાવી સીમ  ખાલી જગ્યા  -
27 સોજીત્રા ડાલી ર૭  ડાલી ર૭  સમગ્રગામ સમગ્રગામ શ્રી સંગીતાબેન એ. ડોડીયા  233537
28 સોજીત્રા વિરોલ (સો) ર૮  વિરોલ (સો) ર૮  શારદાપુરા શારદાપુરા શ્રી કૈલાસબેન સી. બારૈયા  395498
29 સોજીત્રા વિરોલ (સો) ર૯  વિરોલ (સો) ર૯  સમગ્રગામ સમગ્રગામ શ્રી પુષ્પાબેન જે. મકવાણા  -
30 સોજીત્રા વિરોલ (સો) ૩૦  વિરોલ (સો) ૩૦  સ્ટેશન વિસ્તાર, વૃંદાવન સામે,  સ્ટેશન વિસ્તાર, વૃંદાવન સામે,  ખાલી જગ્યા  -
31 સોજીત્રા ડભોઉ ૩૧  ડભોઉ ૩૧  પાણીની ટાંકી વિસ્તાર  પાણીની ટાંકી વિસ્તાર  શ્રી ઉર્મિલાબેન એસ. વાળંદ  317110
32 સોજીત્રા ડભોઉ ૩ર  ડભોઉ ૩ર  ચરા વિસ્તાર  ચરા વિસ્તાર  શ્રી અર્૫િતાબેન એ. ૫ટેલ  239858
33 સોજીત્રા ડભોઉ ૩૩  ડભોઉ ૩૩  ભાથીજી ફળીયુ  ભાથીજી ફળીયુ  શ્રી મીનાબેન એમ. ૫ટેલ  239728
34 સોજીત્રા ડભોઉ ૩૪  ડભોઉ ૩૪  વાઘરીવાસ  વાઘરીવાસ  ખાલી જગ્યા  -
35 સોજીત્રા ડભોઉ ૩૫  ડભોઉ ૩૫  દેસાઇ પુરા  દેસાઇ પુરા  ખાલી જગ્યા  -
36 સોજીત્રા મઘરોલ ૩૬  મઘરોલ ૩૬  ટેકરા ફળીયુ.  ટેકરા ફળીયુ.  શ્રી રક્ષાબેન પી. વાળંદ  316732
37 સોજીત્રા મઘરોલ ૩૭  મઘરોલ ૩૭  મઠવાળુ ફળીયુ મઠવાળુ ફળીયુ શ્રી લીલાબેન ડી. રાઠોડ  329602
38 સોજીત્રા મઘરોલ ૩૮  મઘરોલ ૩૮  ચાલીસ ઘર  ચાલીસ ઘર  શ્રી વિમળાબેન એમ. રાઠોડ  -
39 સોજીત્રા મઘરોલ ૩૯  મઘરોલ ૩૯  ગામ તલાવડી ગામ તલાવડી શ્રી વંદનાબેન પી. પારેખ -
40 સોજીત્રા બાલીન્ટા ૪૦  બાલીન્ટા ૪૦  ગુજરાતી નિશાળ પાસે ગુજરાતી નિશાળ પાસે શ્રી વિમળાબેન એમ. રોહિત  233549
41 સોજીત્રા બાલીન્ટા ૪૧  બાલીન્ટા ૪૧  લક્ષ્મીપુરા  લક્ષ્મીપુરા  શ્રી ભીખીબેન બી. સોલંકી  -
42 સોજીત્રા બાલીન્ટા ૪ર  બાલીન્ટા ૪ર  પંચાયત સામે,  પંચાયત સામે,  શ્રી મીનાબેન એમ. ૫ટેલ  -
43 સોજીત્રા બાલીન્ટા ૪૩  બાલીન્ટા ૪૩  ખુશાલપુરા ખુશાલપુરા ખાલી જગ્યા  -
44 સોજીત્રા ગાડા ૪૪  ગાડા ૪૪  વાઘરીવાસ, હરીજન વાસ,  વાઘરીવાસ, હરીજન વાસ,  શ્રી જાગૃતિબેન એમ. શર્મા  -
45 સોજીત્રા ગાડા ૪૫  ગાડા ૪૫  સોલંકીવાસ,  સોલંકીવાસ,  શ્રી પ્રતિમાબેન બી. ૫ટેલ  9909221986
46 સોજીત્રા ગાડા ૪૬  ગાડા ૪૬  કડુપુરા સીમ  કડુપુરા સીમ  શ્રી અંબાબેન એસ. મકવાણા 234781
47 સોજીત્રા ગાડા ૪૭  ગાડા ૪૭  કૃષ્ણપુરા સીમ  કૃષ્ણપુરા સીમ  ખાલી જગ્યા  -
48 સોજીત્રા દેવાતજ ૪૮  દેવાતજ ૪૮  ખાનપુર, દેવાતજ, સીમ ખાનપુર, દેવાતજ, સીમ શ્રી જયોતિકાબેન એમ. પંડયા  233536
49 સોજીત્રા દેવાતજ ૪૯  દેવાતજ ૪૯  ગુજરાતી શાળા  ગુજરાતી શાળા  શ્રી શીલાબેન એ. ૫ટેલ  9909634268
50 સોજીત્રા દેવાતજ ૫૦  દેવાતજ ૫૦  મહાદેવપુરા  મહાદેવપુરા  ખાલી જગ્યા 
આગળ જુઓ