પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

સોજીત્રા મેઘલપુર ૫૧  મેઘલપુર ૫૧  સમગ્રગામ સમગ્રગામ શ્રી લલીતાબેન સી. જાદવ  320738
સોજીત્રા મેઘલપુર ૫ર  મેઘલપુર ૫ર  રાણીયાખાડ ફળીયા રાણીયાખાડ ફળીયા ખાલી જગ્યા -
સોજીત્રા લીબાલી ૫૩  લીબાલી ૫૩  સમગ્રગામ  સમગ્રગામ  શ્રી ભાવનાબેન એમ. પ્રજા૫તિ  234095
સોજીત્રા બાંટવા ૫૪  બાંટવા ૫૪  સમગ્રગામ સમગ્રગામ શ્રી જયોતિકાબેન એ. જાની  290570
સોજીત્રા મલાતજ ૫૫  મલાતજ ૫૫  વાંટા વિસ્તાર, વાંટા વિસ્તાર, શ્રી કૈલાસબેન પી. ૫ટેલ  239760
સોજીત્રા મલાતજ ૫૬  મલાતજ ૫૬  ઇન્દીરા નગરી ઇન્દીરા નગરી શ્રી ભારતીબેન આર. લાવંત્રા  -
સોજીત્રા મલાતજ ૫૭  મલાતજ ૫૭  ભોઇવાસ  ભોઇવાસ  શ્રી જનકબેન વી. મહીડા  318051
સોજીત્રા મલાતજ ૫૮  મલાતજ ૫૮  લક્ષ્મીપુરા  લક્ષ્મીપુરા  ખાલી જગ્યા  -
સોજીત્રા દેવા ૫૯  દેવા ૫૯  પરમાર વગો, પલોલ  પરમાર વગો, પલોલ  શ્રી નયનાબેન બી. મહીડા  317056
સોજીત્રા દેવા ૬૦  દેવા ૬૦  ટેકરા ભાગ  ટેકરા ભાગ  શ્રી જયાબેન જે. મહીડા  -
સોજીત્રા દેવા ૬૧  દેવા ૬૧  વિરસદપુરા સીમ  વિરસદપુરા સીમ  શ્રી દિપીકાબેન આર. ૫ટેલ  238701
સોજીત્રા દેવા ૬ર  દેવા ૬ર  સેજવાપુરા સીમ સેજવાપુરા સીમ શ્રી રમીલાબેન બી. ૫ટેલ  -
સોજીત્રા દેવા ૬૩  દેવા ૬૩  પંચાયત વિસ્તાર  પંચાયત વિસ્તાર  શ્રી હીનાબેન વી. ગોહેલ  238588
સોજીત્રા દેવા ૬૪  દેવા ૬૪  ટાઉનહોલ  ટાઉનહોલ  શ્રી અલ્પાબેન નટુભાઈ ગોહેલ  -
સોજીત્રા દેવા ૬૫  દેવા ૬૫  જરકુઇ  જરકુઇ  શ્રી ચંપાબેન જે. ગોહેલ  314452
સોજીત્રા દેવા ૬૬  દેવા ૬૬  ખોડીયારપુરા  ખોડીયારપુરા  શ્રી મનીષાબેન કે. મહિડા  238779
સોજીત્રા દેવા ૬૭  દેવા ૬૭  ડોહલપુરા ડોહલપુરા શ્રી જયોતિકાબેન જી. વણકર  238553
સોજીત્રા દેવા ૬૮  દેવા ૬૮  રામકુવા  રામકુવા  ખાલી જગ્યા  -
સોજીત્રા દેવા ૬૯  દેવા ૬૯  વડનાથપુરા  વડનાથપુરા  ખાલી જગ્યા -
સોજીત્રા પેટલી ૭૦  પેટલી ૭૦  દેવી વગો, સોમનાથ સોસાયટી, વિસ્તાર  દેવી વગો, સોમનાથ સોસાયટી, વિસ્તાર  શ્રી જયોતિકાબેન આર. સોલંકી  238702
સોજીત્રા પેટલી ૭૧  પેટલી ૭૧  ઇન્દીરા નગરી,  ઇન્દીરા નગરી,  શ્રી લલીતાબેન એસ. વણકર  9825730437
સોજીત્રા પેટલી ૭ર  પેટલી ૭ર  સેવા સહકારી મંડળીની સામે, વહોરવાડ  સેવા સહકારી મંડળીની સામે, વહોરવાડ  ખાલી જગ્યા -
સોજીત્રા પેટલી ૭૩  પેટલી ૭૩  ગોપાલપુરા  ગોપાલપુરા  ખાલી જગ્યા -
સોજીત્રા રૂણ ૭૪  રૂણ ૭૪  સમગ્રગામ  સમગ્રગામ  શ્રી મંજુલાબેન એન. સેનવા  9909573083
સોજીત્રા રૂણ ૭૫  રૂણ ૭૫  સરદાર બાલવાડી  સરદાર બાલવાડી  ખાલી જગ્યા -
સોજીત્રા ભડકદ ૭૬  ભડકદ ૭૬  પંચાયત પાછળ , પંચાયત પાછળ , શ્રી કોકીલાબેન ડી. શર્મા  ૨૩૮૫૯૧ ૫).૫)
સોજીત્રા ભડકદ ૭૭  ભડકદ ૭૭  ઇન્દીરા નગરી ઇન્દીરા નગરી શ્રી નીરૂબેન બી. શર્મા  -
સોજીત્રા ત્રંબોવાડ ૭૮  ત્રંબોવાડ ૭૮  ખડીયાપુરા,  ખડીયાપુરા,  શ્રી હંસાબેન આર. ચૌહાણ  -
સોજીત્રા ત્રંબોવાડ ૭૯  ત્રંબોવાડ ૭૯  પાન વિસ્તાર  પાન વિસ્તાર  શ્રી હાર્દિકાબેન જે. મેકવાન 235247
સોજીત્રા ત્રંબોવાડ ૮૦  ત્રંબોવાડ ૮૦  ટેકરાવાળુ ફળીયુ.  ટેકરાવાળુ ફળીયુ.  શ્રી અલગકિશોરી આર. ડાભી  315496
સોજીત્રા ત્રંબોવાડ ૮૧  ત્રંબોવાડ ૮૧  વજીયાપુરા  વજીયાપુરા  શ્રી કૈલાશબેન આર.સોલંકી 9979736017
સોજીત્રા ત્રંબોવાડ ૮ર  ત્રંબોવાડ ૮ર  મથુરપુરા  મથુરપુરા  ખાલી જગ્યા -
સોજીત્રા કાસોર ૮૩  કાસોર ૮૩  પાંચલીપુરા  પાંચલીપુરા  શ્રી મંજ્રુલાબેન જે. દેસાઈ  -
સોજીત્રા કાસોર ૮૪  કાસોર ૮૪  લાડકુઇ લાડકુઇ શ્રી દિનેશબાબા કે. વણકર  -
સોજીત્રા કાસોર ૮૫  કાસોર ૮૫  ધોરીકુવા  ધોરીકુવા  શ્રી ભાવનાબેન એમ. વાળંદ  235994
સોજીત્રા કાસોર ૮૬  કાસોર ૮૬  ખારાકુવા  ખારાકુવા  શ્રી હ્રસાબેન એસ. ૫રમાર  -
સોજીત્રા કાસોર ૮૭  કાસોર ૮૭  ખોડીયારપુરા  ખોડીયારપુરા  શ્રી વર્ષાબેન કે. રબારી  235487
સોજીત્રા કાસોર ૮૮  કાસોર ૮૮  ડુંગરપુરા  ડુંગરપુરા  શ્રી નયનાબેન વી. વાઘેલા  -
સોજીત્રા કાસોર ૮૯  કાસોર ૮૯  નવાપુરા  નવાપુરા  શ્રી જયોતિકાબેન એમ. ૫રમાર  -
સોજીત્રા કાસોર ૯૦  કાસોર ૯૦  ખાટલી રાયણ  ખાટલી રાયણ  શ્રી ભારતીબેન જી. રાવલ  -
સોજીત્રા કાસોર ૯૧  કાસોર ૯૧  મહુડીયા પુરા  મહુડીયા પુરા  શ્રી દક્ષાબેન જે. ૫ટેલ  -
સોજીત્રા કાસોર ૯ર  કાસોર ૯ર  વાઘરીવાસ,  વાઘરીવાસ,  શ્રી વિમળાબેન ડી. મકવાણા  235525
સોજીત્રા કાસોર ૯૩  કાસોર ૯૩  સેવારીયા સીમ  સેવારીયા સીમ  ખાલી જગ્યા -
સોજીત્રા કાસોર ૯૪  કાસોર ૯૪  વણકરવાસ  વણકરવાસ  ખાલી જગ્યા -
સોજીત્રા કાસોર ૯૫  કાસોર ૯૫  ધોળેશ્વર વિસ્તાર  ધોળેશ્વર વિસ્તાર  ખાલી જગ્યા -
સોજીત્રા કાસોર ૯૬  કાસોર ૯૬  સાંગઠી ફળીયુ  સાંગઠી ફળીયુ  ખાલી જગ્યા -
સોજીત્રા કાસોર ૯૭  કાસોર ૯૭  ઉમરાળા સીમ  ઉમરાળા સીમ  ખાલી જગ્યા -
સોજીત્રા પી૫ળાવ ૯૮  પી૫ળાવ ૯૮  વણકરવાસ,  વણકરવાસ,  શ્રી બેલાબેન એન. સુથાર  -
સોજીત્રા પી૫ળાવ ૯૯  પી૫ળાવ ૯૯  વાઘરીવાસ,  વાઘરીવાસ,  શ્રી મીનાબેન એસ. ૫ટેલ  -
સોજીત્રા પી૫ળાવ ૧૦૦  પી૫ળાવ ૧૦૦  ઇન્દીરાનગરી ઇન્દીરાનગરી શ્રી અસ્મિતાબેન એસ. ૫ટેલ  314456
સોજીત્રા પી૫ળાવ ૧૦૧  પી૫ળાવ ૧૦૧  ટેમલીપુરા  ટેમલીપુરા  ખાલી જગ્યા -
સોજીત્રા ઈસણાવ ૧૦ર  ઈસણાવ ૧૦ર  હરમાનપુરા  હરમાનપુરા  શ્રી ઉષાબેન વી. વણકર  -
સોજીત્રા ઈસણાવ ૧૦૩  ઈસણાવ ૧૦૩  વાઘરીવાસ  વાઘરીવાસ  શ્રી ભાવનાબેન જે. ૫ટેલ  236094
સોજીત્રા ઈસણાવ ૧૦૪  ઈસણાવ ૧૦૪  લીમડી ફળીયુ.  લીમડી ફળીયુ.  શ્રી કુસુમબેન જે. વાઘેલા  -
પાછળ જુઓ