પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામસંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુંસંકલિત બાળ વિકાસ શાખા, મુ.પો.સોજીત્રા જી.આણંદ પીન નં.૩૮૮૭૨૪૦
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીતાલુકા વિકાસ અધિકારી - સોજીત્રા
ફોનં નંબર૦ર૬૯૭-ર૩૪૨૦૦
ઇન્ટર કોમ-
ફેક્સ નંબર-
અનં. અધિકારીનું નામ અધિકારીનો હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રીમતી ઉર્મિલાબેન કા.પટેલ સી.ડી.પી.ઓ. ૦ર૬૯૭-૨૩૪૨૦૦  ૭૫૭૪૮૬૧૫૫૯