પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખારમત ગમત કાર્યક્રમ

રમત ગમત કાર્યક્રમ

પ્રા.શાળાના બાળકોની સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ રમતોત્સધવ સ્પકર્ધાઓ પે.સેન્ટાર કક્ષાએ તથા તાલુકા કક્ષાની સ્પંર્ધાઓ દર વર્ષે યોજવામાં આવે છે.