પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશૈક્ષણિ‍ક રૂપરેખા

શૈક્ષણિ‍ક રૂપરેખા

 
આનંદ જિલ્લાના કુલ ૫ પ્રાથમિક શાળાઓના શિક્ષકો દ્વારા ૫ વિઘાર્થીઓને શિક્ષણ આપવામાં આવી રહયું છે. જિલ્લાની ૫ શાળાઓ પૈકી ૫ શાળાઓમાં વિજળીકરણ, ૫ શાળાઓમાં સેનિટેશન, ૫ શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સુવિધા, ૫ શાળાઓને કમ્પાઉંડ વોલ તેમજ રમત - ગમતના મેદાનની સુવિધાવાળા ૫ શાળાઓ છે.