પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળા / કોલેજની વિગત

શાળા / કોલેજની વિગત

પ્રાથમિકશાળાઓ ૫૩
માઘ્યમિકશાળાઓ -
ઉચ્ચતરમાઘ્યમિકશાળાઓ -
જવાહર નવોદય વિદ્યાલય
આર્ટસ /કોર્મસ કોલેજ
પી.ટી.સી.કોલેજ
આશ્રમશાળા