પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસિંચાઇ શાખાની કામગીરી

સિંચાઇ શાખાની કામગીરી

તાલુકાના દરેક ગામોએ ખેતી માટે પાણી પુરુ પાડવું.