પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાતળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

અ.નં ગામનું નામ તળાવ અને જળાશયનું નામ સિંચાઈ શકિત (હેકટરમાં) 
મઘરોલ ૫ટેલ તલાવડી ૦-૧૯-૨૨
 ઘોયુતળાવ ૪-૯૭-૭૩
 દુધી તલાવડી ૦-૨૮-૩૦
 વાસ તલાવડી ૦-૪૬-૫૪
 ગામતળાવ ૩-૧૨-૧૯૬૨
 અંબાવ તલાવ ૦-૮૩-૦૩
 ઉ૫તલા ૦-૭૬-૮૯
ભડકદ ઉંડી તલાવડી ૦-૭૬-૧૧
 જરક તલાવડી ૦-૩૨-૧૧
૧૦ ૫ગીયાજી ૦-૧૪-૨૭
૧૧ ખોજાન ૦-૬૭-૭૮
૧૨ કુંભારડી ૦-૨૬-૧૬
૧૩ રામકુવલા ૦-૭૮-૪૮
૧૪ ગામતળાવ ૬-૩૩-૮૨
૧૫ કથારી ૦-૩૨-૧૧
૧૬ જેઠવા ૧-૩૨-૦૦
૧૭ નાડની ૦-૬૦-૬૩
૧૮ તલાવડી ૦-૧૭-૮૪
૧૯બાલીન્ટા તલાવડી ૦૧-૩૧-૧૯૫૨
૨૦ તલાવડી ૦-૪૧-૪૮
૨૧ તલાવડી ૦-૪૦-૫૬
૨૨ તલાવડી ૦-૪૧-૪૮
૨૩ તલાવડી ૧-૯૪-૨૫
૨૪ તલાવડી ૦-૧૯-૨૨
૨૫ તલાવડી ૧-૪૬-૭૦
૨૬ તલાવડી ૧-૮૧-૧૦
૨૭ તલાવડી ૦૧-૨૬-૧૯૪૭
૨૮ તલાવડી ૦-૯૩-૦૮
૨૯ તલાવડી ૦-૧૮-૨૧
૩૦ તલાવડી ૦-૨૫-૨૯
૩૧ તલાવડી ૦-૨૭-૩૨
૩૨ તલાવડી ૦-૪૭-૫૫
૩૩ તલાવડી ૦-૫૮-૬૮
૩૪ તલાવડી ૦-૮૩-૯૭
૩૫ તલાવડી ૦-૭૩-૮૬
૩૬ તલાવડી ૦-૧૯-૨૨
૩૭ તલાવડી ૦-૫૪-૬૩
૩૮ તલાવડી ૦-૨૧-૨૫
૩૯ તલાવડી ૦-૨૬-૩૦
૪૦ ગામતળાવ ૧-૪૮-૭૨
૪૧ તલાવડી ૦-૩૩-૩૯
૪૨ તલાવડી ૦-૧૮-૨૧
આગળ જુઓ