પંચાયત વિભાગ
સમાજ કલ્યાણ શાખા
મુખપૃષ્ઠ પશુપાલન શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

જ્યોતીબેન ગજ્જર
શાખાનું નામસમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીજ્યોતીબેન ગજ્જર
મોબાઇલ નંબર૯૬૩૮૯૭૧૭૨૧
ફેક્સ નંબર૦ર૬૯ર૨૪૩૮૯૫

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામશાખા નું સરનામુંહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ - મેલ
જ્યોતીબેન ગજ્જરજિલ્લાપંચાયત આણંદ સમાજ કલ્યાણ શાખાજિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી-(૦૨૬૯૨) ૨૪૩૮૯૫૯૬૩૮૯૭૧૭૨૧ddo-and@gujarat.gov.in