પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત શાખા સામાન્ય સભાા

સામાન્‍ય સભા

અનું સભ્‍ય શ્રી નું નામ હોદો મોબાઇલ નં
ગોહેલ સરોજબેન મહેન્‍દભાઇ ઠે સેજવાપુરા મુ.દેવાતળપદ તા.સોજીત્રા જી. આણંદ પ્રમુખ શ્રી ૯૯૧૩૯૭૭૧૧૫
શાસ્‍ત્રી ભાવેશભાઇ પ્રવીણભાઇ મુ. દેવાતજ તા.સોજીત્રા જી. આણંદ ઉપ્ર પ્રમુખ શ્રી ૯૮૨૪૪૮૨૬૨૦
પટેલ સૂર્યકાન્‍ત ગોરધનભાઇ મુ. ડભોઉ તા.સોજીત્રા જી. આણંદ કા. અધ્‍યક્ષ ૯૯૦૪૫૪૪૧૩૯
રોહીત બાબુભાળ ભયજીભાઇ મુ. વીરોલ (સો) તા.સોજીત્રા જી. આણંદ સા.ન્‍યાય સ. અધ્યક્ષ ૮૫૫૮૩૮૧૦૭૭
ગોહેલ સુભાષભાઇ બાબુભાઇ મુ. પેટલી તા.સોજીત્રા જી. આણંદ સભ્‍ય શ્રી ૯૭૨૫૯૫૫૬૨૯
ગોસ્‍વામી જગદીશગીરી હીરાગીરી મુ. પીપળાવ તા.સોજીત્રા જી. આણંદ સભ્‍ય શ્રી ૯૯૭૯૧૫૬૮૫૦
ગોહેલ મીનાબેન મેલાભાઇ મુ. દેવાતળપદ તા.સોજીત્રા જી. આણંદ સભ્‍ય શ્રી ૮૯૮૦૩૩૪૫૭૨
ચૌહાણ મફતભાઇ બલ્‍લુભાઇ મુ. ત્રંબોવાડ તા.સોજીત્રા જી. આણંદ સભ્‍ય શ્રી ૯૭૯૧૩૮૨૯૬૮
શર્મા જયેશભાઇ પુનમભાઇ મુ. ભડકદ તા.સોજીત્રા જી. આણંદ સભ્‍ય શ્રી ૮૯૭૯૦૭૨૫૧૭
૧૦ ભટ મીનલબેન પ્રવિણભાઇ ભટ મુ. બાલીન્‍ટા તા.સોજીત્રા જી. આણંદ સભ્‍ય શ્રી ૯૮૭૯૯૨૫૫૯૪
૧૧ પટેલ શિલ્‍પા બેન પીયુષભાઇ મુ.કાસોર તા.સોજીત્રા જી. આણંદ સભ્‍ય શ્રી ૯૮૨૫૯૫૩૦૯૪
૧૨ મહીડા પ્રફુલાબેન દીપેશ કુમાર મુ. મલાતજ તા.સોજીત્રા જી. આણંદ
સભ્‍ય શ્રી ૯૯૨૫૦૯૦૪૫
૧૩ પરમાર ગોવીદભાઇ અ’બાલાલભાઇ મુ.રુણજ ત્રાંસીનો બધ તા.સોજીત્રા જી. આણંદ
સભ્‍ય શ્રી ૯૭૨૩૬૦૧૮૭૯
૧૪ પરમાર મેલાભાઇ મરઘાભાઇ મુ. કાસોર તા.સોજીત્રા જી. આણંદ સભ્‍ય શ્રી ૯૫૭૪૮૯૯૭૨૧
૧૫ રાઠોડ દીનેશભાઇ ગીરધરભાઇ મુ. મઘરોલ તા.સોજીત્રા જી. આણંદ સભ્‍ય શ્રી ૯૯૦૪૦૧૧૯૧૨