પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ આંકડા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુતાલુકા પંચાયત સોજીત્રા મુ.પો. સોજીત્રા જી.આણંદ પીન નં.૩૮૭૨૪૦
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીતાલુકા વિકાસ અધિકારી - સોજીત્રા
ફોન નંબર૦ર૬૯૭-૨૩૪૬૦૦
મોબાઇલ નંબર-
ફેકસ નંબર-

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
શ્રી સુરેશભાઇ પરમારજિલ્લા આંકડા અધિકારી૨૬૦૯૩૨-૯૭૨૫૫ ૩૧૬૬૨