પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ હિસાબી શાખાર૦૧૭-૧૮ નુ સુધારેલ અને ર૦૧૮-૧૯ નુ અસલ અંદાજ૫ત્ર

સોજીત્રા તાલુકા પંચાયતનું સને ર૦૧૭-૧૮ નુ સુધારેલ અને ર૦૧૮-૧૯ નુ અસલ અંદાજ૫ત્ર

અ.નં.વિગતસને ર૦૧૭-૧૮ વર્ષનુ સુધારેલ અંદાજ૫ત્રસને ર૦૧૮-ર૦૧૯ વર્ષનુ અસલ અંદાજ૫ત્ર
વર્ષની શરૂઆતની ઉઘડતી સિલક૮૮૫૦૫૪૧૨.૦૦૧૦૦૮૫૮૬૧૨.૦૦
વર્ષ દરમ્યાન અંદાજીત આવક૨૫૨૮૨૧૦૦૦.૦૦૨૫૯૮૫૯૦૦૦.૦૦
કુલ સિલક ૩૪૧૩૨૬૪૧૨.૦૦૩૬૦૭૧૭૬૧૨.૦૦
વર્ષ દરમ્યાન અંદાજીત ખર્ચ૨૪૦૪૬૭૮૦૦.૦૦૨૬૬૫૩૪૮૦૦.૦૦
વર્ષના અંતે અંદાજીત બંધ સિલક૧૦૦૮૫૮૬૧૨.૦૦૧૧૪૧૮૨૮૧૨.૦૦