પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકા વિશે આબોહવા

તાલુકા વિશે આબોહવા

અ.નં તાલુકાનું નામ વર્ષ વરસાદના દિવસ વરસાદ મી.મી
સોજીત્રા ૨૦૦૦ ૨૮૪
સોજીત્રા ૨૦૦૧ ૫૮૧
સોજીત્રા ૨૦૦૨ ૩૫૩
સોજીત્રા ૨૦૦૩ ૯૩૦
સોજીત્રા ૨૦૦૪ ૫૧૭
સોજીત્રા ૨૦૦૫ ૭૧૫
સોજીત્રા ૨૦૦૬ ૬૯૫
સોજીત્રા ૨૦૦૭ ૫૧૦
9 સોજીત્રા ૨૦૦૮    
૧૦ સોજીત્રા ૨૦૦૯    
૧૧ સોજીત્રા ૨૦૧૦    
૧૨ સોજીત્રા ૨૦૧૧    
૧૩ સોજીત્રા ૨૦૧૨    
૧૪ સોજીત્રા ૨૦૧૩    
કુલ સરેરાશ   ૫૨૫