પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેજોવા લાયક સ્થળ

જોવા લાયક સ્થળ

 
સ્થળનું નામ :
૧. આશાપુરી મંદીર, પી૫ળાવ
ર. ભાભારામ મંદીર, સોજીત્રા
૩. ક્ષેમકલ્યાણી માતાનું મંદીર, સોજીત્ર
૪. રણછોડજી મંદીર, મલાતજ
 
સ્થળ ૫ર કેવી રીતે ૫હોંચવું  આશાપુરી મંદીર, પી૫ળાવ  ર. ભાભારામ મંદીર, સોજીત્રા  ૩. ક્ષેમકલ્યાણી માતાનું મંદીર, સોજીત્રા  ૪. રણછોડજી મંદીર, મલાતજ 
અંતર કિ.મી. (આણંદથી)  ર૦  ૩૦ ૩૦ ર૫ 
અગત્યનો દિવસ  દુર્ગાષ્ટમી  પુનમ  --  પુનમ 
અનુકુળ સમય  સવારના ૫-૩૦ થી ૧ર-૦૦  સવારના ૫-૩૦ થી રાત્રીના ૧૧-૦૦  સવારના ૬-૦૦ થી રાત્રે ૯-૦૦