પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની સામાન્ય રૂ૫રેખા

તાલુકાની સામાન્ય રૂ૫રેખા


તાલુકા પંચાયત સોજીત્રાની આછેરી રૂપરેખા

તાલુકો સોજીત્રા
કુલ ગામોની સંખ્યા ૨૧
વસતી પુરૂષ : ૪૨૩૯૮, સ્ત્રી : ૩૮૮૮૭, કુલ ૮૧૨૮૫
અક્ષરજ્ઞાન ટકા : ૨૦, પુરૂષ : ૧૦, સ્ત્રી : ૧૦૦
ભૌગોલિક સ્થાન અક્ષાંશ : રર.ર૧ ઉ.અ.થી રર.૪૦ ઉ.અ., રેખાંશ : ૭ર.૪૦ ૫.રે. થી ૭ર.૫૬ ૫.રે.
રસ્તા પંચાયત માર્ગો : ૨૪
વરસાદ ૫ર૫
પાક બાજરી, ડાંગર, ઘઉં, તમાકુ, શાકભાજી, કેળ
પ્રાણી ગાય, ભેંસ
૫હેરવેશ બુશર્ટ, પેન્ટ, ઝભ્ભો, લેંઘો
વિસ્તાર ભૌગોલિક વિસ્તારહેકટરમાં જંગલ વિસ્તાર હેકટરમાં

૧૬૩૭ર.૩ર.૭૪ગ્રેઝીંગ લેન્ડ (ગૌચર) હેકટરમાં ર૧૬૩.૩ર.૩૬
ખેતીની જમીનહેકટરમાં૧૪ર૮૯.૦૦.૩૮


સિંચાઈ વિસ્તારહેકટરમાં૮૧૭૮


પાવર સ્ટેશન
શિક્ષણ સંસ્થાઓ પ્રાથમિક શાળાઓ ૫૯
માઘ્યમિક શાળાઓ ૧૫
ઉત્તર બુનિયાદી શાળાઓ
કોલેજ