પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠબાંઘકામ શાખા અધિકારી / કર્મચારીની યાદી તથા ફોન નંબર

અધિકારી / કર્મચારીની યાદી તથા ફોન નંબર

અ.નં. અધિકારી / કર્મચારીનું નામ સંપર્ક નંબર/મો.નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી વાય.વી.શર્મા સી.કા. ૯૪૨૭૬૨૨૧૪૨ ird.tarapur@gmail.com
ખાલી જગ્યા નાયબ હીસાબનીશ

શ્રી જે.પી.પરમાર વિસ્તરણ અધિકારી ૭૩૭૫૩૬૮૩૫૦
ખાલી જગ્યા વિસ્તરણ અધિકારી

શ્રી જે.ટી.શુકલ અ.મ.ઇ. ૯૪૨૬૦૨૫૧૯૮
શ્રી એચ.જી.મકવાણા ગ્રામસેવક, પાદરા ૯૯૧૩૯૧૦૬૧૨
શ્રી એચ.ટી.સાધુ ગ્રામસેવક, તારાપુર ૯૪૨૮૧૫૧૨૮૬
ખાલી જગ્યા ગ્રામસેવક, દુગારી

ખાલી જગ્યા ગ્રામસેવક, મહીયારી

૧૦ ખાલી જગ્યા તાલુકા લાઇવલી હુડ મેનેજર

૧૧ ખાલી જગ્યા આસિસ્ટન્ટ પ્રોજેકટ મેનેજર

૧૨ શ્રી સુરેશ આર. પરમાર બ્લોક મોબીલાઇઝર ૭૩૮૩૪૧૪૧૬૮
૧૩ શ્રી વિજય સિંધા વિલેજ મોબીલાઇઝર ૯૦૯૯૩૭૫૬૧૦
૧૪ શ્રી દાદુભાઇ કે. જાદવ વિલેજ મોબીલાઇઝર ૯૭૧૪૨૬૬૭૩૧
૧૫ શ્રી અમીત આર. રાણા કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ૯૬૨૪૭૬૮૬૫૫ ird.tarapur@gmail.com
૧૬ શ્રી જયેન્દ્ર બી. ચુનારા પટાવાળા ૯૭૨૪૪૮૩૮૯૦