પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું નામ : તાલુકા પંચાયત કચેરી ,તારાપુર
પંચાયતનું સરનામું : ઠે.સ્ટેશન રોડ ,મું. તારાપુર જી.આણંદ
ફોન નંબર : (૦૨૬૯૮) ૨૫૫૩૪૩
ફેકસ નંબર : (૦૨૬૯૮) ૨૫૬૦૦૫