પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસરપંચશ્રી નામ તથા ફોન નંબર

સરપંચશ્રી નામ તથા ફોન નંબર

ક્રમ ગ્રામ પંચાયતનું નામ વોર્ડનો પ્રકાર/સરપંચની બેઠકનો પ્રકાર સરપંચનું નામ મોબાઈલ નંબર
તારાપુર સામાન્ય સ્ત્રી પટેલ હીનાબેન રાજેશભાઇ ૯૦૯૯૨૬૧૮૪૭
મોટાકલોદરા સામાન્ય સ્ત્રી પઢિયાર તારાબેન મદારસંગ ૯૯૦૯૬૩૫૧૨૦
મિલરામપુરા સામાન્ય સ્ત્રી પઢિયાર રંજનબેન રાકેશભાઇ ૯૮૨૫૫૮૩૫૫૬
પચેગામ સામાન્ય સ્ત્રી ગોહિલ ગુલાબબેન દિલીપસિંહ ૯૯૯૮૦૫૫૬૩૦
ઈસરવાડા સા.શૈ.પ. સોલંકી અશોકભાઇ ભીખાભાઇ ૯૭૨૭૯૨૯૧૦૦
મોરજ સામાન્ય સ્ત્રી શેખ મુમતાજબીબી આબેદમીયાં ૯૮૯૮૨૧૧૮૧૩
મહીયારી અનુ.જાતિ. હરીજન હીરાભાઇ ભીખાભાઇ ૯૯૨૪૧૬૬૩૫૨
ગોરાડ અનુ.જાતિ. સ્‍ત્રી વણકર પુનમબેન ગણેશભાઇ ૯૯૭૪૪૬૬૭૫૦
વલ્લી સામાન્ય સ્ત્રી ભરવાડ વિજુબેન કવાભાઇ ૯૭૨૩૫૨૭૪૦૧
૧૦ વરસડા સામાન્ય ગોહિલ અહેમદખાન ઇબ્રાહીમભાઇ ૯૯૭૯૭૨૫૫૯૪
૧૧ જાફરગંજ સામાન્ય ચૌહાણ બળવંતભાઇ મેલાભાઇ ૯૭૨૭૮૮૯૧૫૦
૧૨ ખડા સામાન્ય મલેક તાજમહંમદ ગુલાબમહંમદ ૯૭૨૪૬૧૩૩૭૬
૧૩ દુગારી સામાન્ય પરમાર લીલાબેન લાલુભાઇ ૯૮૭૯૧૧૪૦૨૪
૧૪ જીચકા સામાન્ય પટેલ ભાનુભાઇ ભીખાભાઇ ૯૭૧૨૮૪૭૬૯૯
૧૫ ટોલ સામાન્ય સ્ત્રી રાઠોડ સરોજબેન અરવિંદભાઇ ૯૬૮૭૮૬૬૩૦૫
૧૬ કસ્બારા સામાન્ય વણકર ખોટાભાઇ ગોવિંદભાઇ ૯૯૭૯૧૨૬૮૯૫
૧૭ નભોઈ અનુ.જાતિ મકવાણા ગીરીશભાઇ અંબાલાલ ૯૭૨૫૫૧૯૨૮૦
૧૮ ચીખલીયા સા.શૈ.પ. ભરવાડ મોનાબેન સુરેશભાઇ ૯૪૦૮૪૦૪૪૧૭
૧૯ વાળંદાપુરા સામાન્ય સ્ત્રી મકવાણા જીન્તુબેન ધનજીભાઇ ૯૯૦૯૧૦૮૩૧૪
૨૦ આમલીયારા સામાન્ય સ્ત્રી જાદવ નીતાબેન કનુભાઇ ૭૩૫૯૩૯૩૪૧૩
૨૧ રેલ સામાન્ય સ્ત્રી ચૌહાણ જનકબેન પ્રતાપભાઇ  
૨૨ ચાંગડા/વાંકતળાવ સામાન્ય ભરવાડ બચુભાઇ કચરાભાઇ ૮૯૮૦૫૬૦૮૦૯
૨૩ આદરૂજ/માલપુર સામાન્ય ભરવાડ ભનાભાઇ નગાભાઇ ૯૯૭૯૨૭૯૦૬૨
૨૪ બુધેજ અનુસુચિત આદિજાતી આદિવાસી પાંગળીબેન દિત્યાભાઇ ૭૩૫૯૪૫૨૪૦૩
૨૫ કાનાવાડા અનુ.જાતિ. સ્‍ત્રી ડોશિયાર રમીલાબેન અરવિંદભાઇ ૯૬૬૪૬૪૪૧૩૫
૨૬ ગલીયાણા સા.શૈ.પ.વર્ગ સ્ત્રી શિણોલ સેજલબેન વિશ્વજીતસિંહ ૭૫૬૭૬૬૪૮૯૩
૨૭ મોભા સામાન્ય શ્રીમાળી કિરીટભાઇ એન. ૮૧૪૦૫૧૦૯૫૦
૨૮ ચીતરવાડા સામાન્ય સ્ત્રી ગોહિલ પ્રકાશબા જીતેન્દ્રસિંહ ૯૯૯૮૬૯૦૦૬૯
૨૯ ભંડેરજ સામાન્ય ભરવાડ રાઘુભાઇ ભીખાભાઇ ૭૬૨૩૮૭૬૪૦૯
૩૦ જલ્લા સામાન્ય મલેક નબીભાઇ ગુલભાઇ ૯૯૧૩૪૫૧૬૦૩
૩૧ ખાનપુર સામાન્ય પટેલ હીરણાક્ષીબેન પ્રમોદભાઇ ૯૮૯૮૩૨૭૩૭૩
૩૨ ફતેપુરા સામાન્ય ગોહેલ ઘનશ્યામભાઇ ઉદેસંગ  
૩૩ ઉંટવાડા સામાન્ય સ્ત્રી સોલંકી સુમિત્રાબેન ભાવસંગભાઇ  
૩૪ રીંઝા સામાન્ય સ્ત્રી ગોહેલ નીતાબેન હિમતભાઇ ૮૩૪૭૩૯૨૫૭૬
૩૫ સાંઠ સામાન્ય સ્ત્રી રાઠોડ ગીતાબેન ગભરુભાઇ ૯૭૨૪૪૮૪૦૫૬
૩૬ પાદરા/જાફરાબાદ સામાન્ય સ્ત્રી ગોહિલ ખેરુબેન વિજયસિંહ ૯૯૯૮૨૪૮૫૫૫
૩૭ ખાખસર સામાન્ય જાદવ ઘીરૂભાઇ લવજીભાઇ ૯૮૭૯૫૩૧૫૪૪
૩૮ ઈન્‍દ્રણજ/ઈસનપુર સામાન્ય ભરવાડ રાધુભાઇ ભીમાભાઇ