પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષે


TDOટી.ડી.ઓ નું નામ:- શ્રી જયેશભાઇ કે. પટેલ
ટી.ડી.ઓ નું સરનામુ:
શ્રી તાલુકા વિકાસ અધિકારી, તાલુકા પંચાયત કચેરી, તારાપુર
ઇ-મેલ:- tdo-tarapur@gujarat.gov.in
tdo.tarapur@gmail.com
મોબાઇલ નંબર:- ૭૫૬૭૦૧૨૧૧૦
ફોન નં. - (૦૨૬૯૮) ૨૫૫૩૪૩ (ઓફિસ)
ફેકસ નંબર:-(૦૨૬૯૮) ૨૫૬૦૦૫