પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


ક્રમ અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી જયેશભાઇ કે. પટેલ તા.વિ.અ. ૭૫૬૭૦૧૨૧૧૦ tdo.tarapur@gmail.com
શ્રીમતી એસ.આર.પટેલ મ.તા.વિ.અ.(મહેકમ) ૯૦૧૬૪૩૫૨૮૦
શ્રી કે.વી.મોઢેરા મ.તા.વિ.અ.(પંચાયત) ૮૭૩૨૯૨૧૧૨૨
શ્રી ડી.કે.નિનામા તા.પ્રા.શિ. ૯૩૭૬૬૦૪૧૧૦
શ્રી ડી.એસ.નીસરતા ના.હી.અ. ૯૭૧૨૧૮૪૩૪૯
શ્રી એસ.એન.બ્રહ્મભટ્ટ સી.કા. ૯૯૭૮૨૫૩૯૭૪
શ્રી ડી.ડી.ચૌહાણ જુ.કા. ૯૫૩૭૩૯૩૨૪૭
શ્રી એચ.એ.પ્રજાપતિ જુ.કા. ૯૫૧૦૭૦૮૭૬૩
શ્રી ઇ.ચા.એચ.એલ.વ્યાસ સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર ૯૯૦૯૪૫૦૫૭૧
૧૦ શ્રી જી.વી.મકવાણા મેનપાવર સપોર્ટ ૯૯૦૪૨૪૭૪૪૩
૧૧ શ્રી જયેશ મકવાણા ટી.એલ.ઇ. ૯૬૦૧૨૯૫૫૨૩ tle.tarapur@gmail.com
૧૨ શ્રી વી.જી.ચુનારા ટી.એલ.ઇ. ૯૬૦૧૨૯૫૮૭૯ tle.tarapur@gmail.com
૧૩ શ્રી એચ.પી.જોષી કો-ઓર્ડિનેટર ૯૯૨૪૪૦૭૧૩૬
૧૪ શ્રી વિનુભાઇ સેનવા ડ્રાઇવર કમ પટાવાળા ૯૩૭૫૨૨૭૪૧૬
૧૫ શ્રી નારણભાઇ એમ. વાઘેલા સફાઇ કામદાર