પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ વિષે


શ્રીમતી મંજુલાબેન માનુભાઇ ૫રમારપ્રમુખનું નામ:
શ્રીમતી મંજુલાબેન માનુભાઇ ૫રમાર
સરનામું:
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત કચેરી, તારાપુર
ફોન નંબર:
(૦૨૬૯૮) ૨૫૬૦૭૬
મોબાઇલ નંબર:
૯૭૧૪૮૬૫૯૨૮