પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠઇ-સીટીઝન માહિતી મેળ​વ​વાનો અધિકાર

માહિતી મેળ​વ​વાનો અધિકાર

ક્રમવિષય
જાહેર માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૧૩-૧૪
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૫