પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાજન્‍મ મરણ નોંધણી

જન્‍મ મરણ નોંધણી

 
ક્રમ  ગામનું નામ  બાળ મરણ  મૃત 
પુરૂષ  સ્ત્રી  પુરૂષ  સ્ત્રી 
તારાપુર
ઉંટવાડા
પચેગામ 
મિલરામપુરા
દુગારી
ચિખલીયા 
ગોરાડ
મોટાકલોદરા
જાફરગંજ
૧૦ નભોઇ
૧૧ વાળંદપુરા
૧૨ જીચકા
૧૩ ઇસરવાડા
૧૪ મોરજ
૧૫ ટોલ
૧૬ વલ્લી
૧૭ વરસડા
૧૮ કસ્બારા
 
આગળ જુઓ