પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડીપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

ખરીફ વાવેતર ૨૦૦૬-૨૦૦૭
અ.નં. ગામનું નામ ખેડાણ વિ. હે. ગુઠા ડાંગર બાજરી તુવેર તલ મગ રીંગણીં ભીંડા મકાઇ દિવેલા ઘાસચારો કપાસ
તારાપુર ૧૯૨૩ ૧૬૫૦ ૧૪૦ ૩૫ ૧૦
ઉટવાડા ૬૫૪ ૪૦૦ ૧૫૦ ૧૦ ૧૫
ઢોલ ૧૬૧ ૧૪૦
ઇસરવાડા ૫૪૩ ૪૫૦ ૧૦
મોભા ૬૫૦ ૬૦૦
જલ્‍લા ૫૮૨ ૫૦૦
ભંદરેજ ૫૩૧ ૫૦૦ ૧૦
મોરજ ૧૨૨૩ ૧૦૫૦ ૬૦ ૧૦ ૨૦ ૧૦
આદરૂજ ૨૨૦ ૨૦૦
૧૦ બુધેજ ૧૦૨૬ ૯૦૦ ૨૫
૧૧ માલપુર ૨૩૧ ૨૦૦
૧૨ સાંઠ ૪૯૦ ૪૫૦
૧૩ મહિયારી ૭૧૫ ૫૦૦ ૧૧૦ ૧૦ ૧૦
૧૪ ઇન્‍દ્રણજ ૧૧૩૫ ૧૦૦૦ ૨૦ ૧૦ ૧૦
૧૫ ચીખલીયા ૨૦૫ ૨૦૦
૧૬ આમલીયારા ૪૦૩ ૩૫૦ ૧૦
૧૭ જીચકા ૩૭૮ ૩૬૦
૧૮ પાદરા ૯૪૪ ૭૦૦ ૧૦૫ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦
૧૯ ગોરાડ ૪૦૪ ૩૫૦
૨૦ જાફરાબાદ ૩૩૯ ૨૫૦ ૧૫
૨૧ ખાખસર ૧૦૧૭ ૯૦૦ ૨૫ ૧૦ ૧૦
૨૨ વલ્‍લી ૯૪૮ ૮૫૦ ૧૦ ૧૦
૨૩ રેલ ૩૭૪ ૩૦૦ ૨૫
૨૪ વરસડા ૧૫૮૨ ૧૨૫૦ ૫૦ ૧૫ ૧૦ ૧૦
૨૫ વાળંદાપુરા ૧૨૨૧ ૧૨૦૦
૨૬ ખાનપુર ૫૩૬ ૪૦૦ ૫૦ ૧૦
૨૭ ઇસનપુર ૨૨૭ ૨૦૦ ૧૦
૨૮ ગલીયાણા ૮૬૭ ૮૦૦
૨૯ ફતેપુરા ૩૫૯ ૩૬૦૦
૩૦ કસ્‍બારા ૮૭૫ ૮૫૦
૩૧ રીંઝા ૪૪૮ ૨૨૦ ૫૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૨૫ ૧૦
૩૨ નભોઇ ૪૧૩ ૨૦૦ ૬૦ ૧૨ ૧૨   ૧૫
૩૩ પચેગામ ૬૬૭ ૨૫૦ ૪૦ ૧૦ ૧૦ ૧૨
૩૪ ચીતરવાડા ૩૨૦ ૧૨૫૦
૩૫ ખાડા ૧૧૮૧ ૬૦૦ ૧૦ ૧૦
૩૬ દુગારી ૬૬૩ ૫૦૦
૩૭ મોટાકલોદરા ૫૫૧ ૪૮૦  
૩૮ જાફરગંજ ૧૩૭ ૧૨૦
૩૯ કાનાવાડા ૯૧૨ ૮૦૦ ૧૦
૪૦ મીલરામપુરા ૯૭૧ ૯૫૦
૪૧ ચાંગડા ૭૩૨ ૬૫૦ ૧૦
૪૨ વાંકતળાવ ૧૮૭ ૧૫૦
કુલ :- ૨૭૯૪૫ ૨૩૯૭૦ ૧૦૫૭ ૧૬૭ ૧૪૫ ૩૦ ૧૦ ૨૫ ૨૧૦ ૧૫૦ ૧૭
આગળ જુઓ