પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : તાલુકા પંચાયત
શાખાનું સરનામું : તારાપુર
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી : તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી
ફોન નંબર : (૦૨૬૯૮) ૨૫૫૩૪૩
ફેકસ નંબર : ૨૫૬૦૦૫
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ  હોદ્દો  ફોન નંબર (કચેરી)  ફેકસ નંબર  મોબાઈલ નંબર 
શ્રી ખેગારસંગ જે.ગોહેલ  પ્રમુખ  ૨૫૫૩૪૩ ૨૫૬૦૦૫ ૯૮૭૯૮૬૧૨૯૫
ર  દીપ્તિબેન બી. રાઠોડ​ તા.વિ.અ.  ૨૫૫૩૪૩ ૨૫૬૦૦૫ ૯૯૭૮૭૭૮૦૦૨