પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

વર્ષ : ર૦૦૭-૦૮
ક્રમ ગામનું નામ  હોસ્પિટલ /ખદવાખાનાનું નામ  દાખલ કરેલ ૫શુઓની સંખ્યા  સારવાર પામેલ ૫શુઓની સંખ્યા 
૫શુ દવાખાના - તારાપુર  ૫શુદવાખાના પ્રા.૫.સા.કેન્દ્ર  ૬૮૬૪
ર  વલ્લી  ૫શુદવાખાના પ્રા.૫.સા.કેન્દ્ર  ૩૩ર૪ 
ઈન્દ્રણજ  ૫શુદવાખાના પ્રા.૫.સા.કેન્દ્ર  ૩૧૯૫
ખડા  ૫શુદવાખાના પ્રા.૫.સા.કેન્દ્ર    ર૭૧૧