પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનરસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ : ર૦૦૭-૦૮
ક્રમ  રસીનું નામ  રસીકરણ કરેલ ૫શુઓની સંખ્યા 
એચ.એસ.  ૧૭૦૦૦
ર  ઈ.ટી.  ૯૪ર 
એફ.એમ.ડી.  ૪૦૦૦
હડકવા (એ.આર.વી.) 
બી.કયુ.  ૧૦૦૦