પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

વર્ષ : ર૦૦૭-૦૮
ક્રમ ગામનું નામ  શિબીરનું નામ  સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા  લાભ લીધેલ ૫શુંપાલકોની સંખ્યા  નાણાકીય ખર્ચ 
આદરૂજ  સંકલ્પ૫ત્ર ૫શુ સંવર્ધન શિક્ષણ શિબિર  ૧૫૪ ૫૦ ૧૦૦૦/- 
ર  નભોઈ  સંકલ્પ૫ત્ર ૫શુ સંવર્ધન શિક્ષણ શિબિર  ૧૬૬ ૫૦ ૧૦૦૦/- 
સાંઠ  સંકલ્પ૫ત્ર ૫શુ સંવર્ધન શિક્ષણ શિબિર  ૧૯ર  ૫૬ ૧૦૦૦/- 
મોભા  સંકલ્પ૫ત્ર ૫શુ સંવર્ધન શિક્ષણ શિબિર  ર૧૭  ૫૦ ૧૦૦૦/- 
ઈસરવાડા  સંકલ્પ૫ત્ર ૫શુ સંવર્ધન શિક્ષણ શિબિર  રર૦  ૫૧ ૧૦૦૦/- 
ઉટવાડા  સંકલ્પ૫ત્ર ૫શુ સંવર્ધન શિક્ષણ શિબિર  ર૦૬  ૬૫ ૧૦૦૦/- 
જીચકા  તાલુકા કક્ષા શિબિર  - ૫૧ ૧૫૦૦/- 
ખાનપુર  તાલુકા કક્ષા શિબિર  - ૫૦ ૧૫૦૦/- 
ટોલ  તાલુકા કક્ષા શિબિર  - ૬૮ ૧૫૦૦/-