પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

સહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

અ.નં. તાલુકાનું નામ સહકારી મંડળીનું નામ મંડળીના વડાનું નામ સરનામું ફોન નંબર
તારાપુર ગોરાડ ગૃપ સેવા સહકારી મંડળી લિ. ગોહીલ બળવંતસિંહ નટુભા (સેક્રેટરી) મુ. ગોરાડ ૯૮૨૫૬૬૬૭૧૧
      ગોહીલ વજેસંગ મોબતસંગ (ચેરમેન) મુ. ગોરાડ -
તારાપુર ખાખસર ગૃપ સેવા સહકારી મંડળી લિ. (ખાખસર, રેલ, વલ્‍લી) રાજેન્‍દ્રકુમાર ઘનશ્‍યામભાઇ મહેતા (સેક્રેટરી) મુ. ખાખસર (૦૨૬૯૮) ૨૮૮૬૭૫
      બાબુભાઇ ધોરીભાઇ પટેલ (ચેરમેન) મુ. ખાખસર (૦૨૬૯૮) ૨૮૮૭૧૨
તારાપુર દુગારી સેવા સહકારી મંડળી લિ. પરમાર ભગવતસિંહ દોલતસિંહ (ચેરમેન) મુ. દુગારી ૯૮૭૯૩૩૪૦૨૪
      ચંદુભાઇ નથુંભાઇ પરમાર (ચેરમેન) મુ. દુગારી ૯૯૭૪૫૭૦૮૨૦
તારાપુર બુધેજ ગૃપ સેવા સહકારી મંડળી લિ. રાઠોડ ચંદુભાઇ અમરસંગ (ચેરમેન) મુ. બુધેજ ૯૮૨૪૪૪૯૬૦૬
      ડોડીયા નરેન્‍દ્રસિંહ પ્રભાતસિંહ  (સેક્રેટરી) મુ. બુધેજ ૯૯૯૮૦૪૭૦૩૬
તારાપુર ખડા ગૃપ સેવા સહકારી મંડળી લિ. ગોહિલ રણછોડસિંહ માધવસિંહ (સેક્રેટરી) મુ. ખડા (૦૨૬૯૮) ૨૫૮૯૨૪
      ભરવાડ પુંજાભાઇ દેવાભાઇ (ચેરમેન) મુ. મોટાકાલોદરા -
તારાપુર ચાંગડા સેવા સહકારી મંડળી લિ. નરસિંહભાઇ ચંદુભાઇ રાઠોડ (ચેરમેન) મુ. ચાંગડા -
      પ્રવિણસિંહ ઉમેદસિંહ રાઓલ (સેક્રેટરી) મુ. ચાંગડા ૯૯૨૫૨૯૩૮૨૫
તારાપુર ચાંગડા સામુદાયિક ખેતી સહકારી મંડળી લિ. બચુભાઇ કચરાભાઇ ભરવાડ (ચેરમેન) મુ. ચાંગડા -
      રાજુભાઇ મેપાભાઇ રબારી (સેક્રેટરી) મુ. ચાંગડા -
તારાપુર મોરજ સેવા સહકારી મંડળી લિ. કીરીટભાઇ રામભાઇ પટેલ (ચેરમેન) મુ. મોરજ ૯૮૭૯૭૭૪૩૬૨
      ઠકકર ચીનુભાઇ કાંતિભાઇ (સેક્રેટરી) મુ. મોરજ ૯૮૭૯૭૨૮૪૩૫
તારાપુર ગલીયાણા ધિરાણ સહકારી મંડળી લિ. ભાવુભાઇ જીવાભાઇ શિણોલ (ચેરમેન) મુ. ગલીયાણા ૯૯૦૪૫૫૬૧૩૭
      જીતેન્‍દ્રસિંહ દીલીપસિંહ શિણોલ (મંત્રી) મુ. ગલીયાણા -
૧૦ તારાપુર નભોઇ સેવા સહકારી મંડળી લિ. જેઠાલાલ ભાઇલાલભાઇ (ચેરમેન) મુ. નભોઇ -
      અતુલકુમાર સુરેશભાઇ (મંત્રી) મુ. નભોઇ ૯૮૭૯૨૫૬૪૩૧
૧૧ તારાપુર ભંડેરજ સેવા સહકારી મંડળી લિ. ઉમેદભાઇ શંકરભાઇ શિરોયા (ચેરમેન) મુ. ભંડેરજ ૦૨૬૯૮ ૨૫૫૧૨૦
      ચીમનભાઇ પ્રભાતસંગ રાઠોડ (સેક્રેટરી) મુ. ભંડેરજ (૦૨૬૯૮) ૨૫૫૩૩૯
      ગોહિલ લઘુભાઇ ભાવુભા (સેક્રેટરી) મુ. ચિતરવાડા ૯૯૨૫૩૭૦૯૮૭
૧૨ તારાપુર મોભા સેવા સહકારી મંડળી લિ. કાન્‍તીભાઇ રણછોડભાઇ પટેલ (ચેરમેન) મુ. મોભા -
      મનુભાઇ ભાઇલાલભાઇ પટેલ (સેક્રેટરી) મુ. મોભા ૦૨૬૯૮-૨૫૫૧૨૮
૧૩ તારાપુર ફતેપુરા સેવા સહકારી મંડળી લિ. રામસંગભાઇ ગોહેલ(સેક્રેટરી) મુ. ફતેપુરા -
૧૪ તારાપુર ચાંગડા ફળ અને શાકભાજી ઉત્‍પાદક સહકારી મંડળી લિ. કનુભાઇ રાહુલભાઇ વાધેલા (ચેરમેન) મું ચાંગડા ૯૯૦૯૨૧૪૦૨૮
      રમેશભાઇ ભીખાભાઇ મકવાણા (સેક્રેટરી) મું ચાંગડા -
૧૫ તારાપુર ઇસરવાડા સેવા સહકારી મંડળી લિ. ચેહુભાઇ બારૈયા (ચેરમેન) મુ. ઇસરવાડા ૯૭૨૫૧૦૪૬૧૫
૧૬ તારાપુર તારાપુર સેવા સહકારી મંડળી લિ. ચંદુભાઇ માધાભાઇ પરમાર (ચેરમેન) મુ. તારાપુર ૯૮૨૫૪૭૫૭૦૫
      હેમેન્‍દ્રલાલ મનહરલાલ પંડયા (સેક્રેટરી) મુ. તારાપુર ૯૯૨૫૧૮૭૮૫૧
૧૭ તારાપુર કાનાવાડા સેવા સહકારી મંડળી લિ. મોહનભાઇ ખોડાભાઇ (ચેરમેન) મુ. કાનાવાડા -
      પ્રેમચંદ્ર હેમચંદ્ર ઠકકર (સેક્રેટરી) મુ. કાનાવાડા ૯૨૭૪૧૦૮૧૩૫
૧૮ તારાપુર વાળંદાપુરા સેવા સહકારી મંડળી લિ. પાંચાભાઇ મનુભાઇ મકવાણા (ચેરમેન) મુ. વાળંદપુરા -
      ચંદુભાઇ એસ. ઠકકર (સેક્રેટરી) મુ. વાળંદપુરા -
૧૯ તારાપુર ખાનપુર સેવા સહકારી મંડળી લિ. ભુપેન્‍દ્રસિંહ રાવજીભાઇ (ચેરમેન) મુ. ખાનપુર -
      ભાઇલાલભાઇ ભીખાભાઇ (સેક્રેટરી) મુ. ખાનપુર -
૨૦ તારાપુર તારાપુર ફળ અને શાકભાજી ઉત્‍પાદક સહકારી મંડળી લિ. પુનમભાઇ માધાભાઇ પરમાર (ચેરમેન) મુ. તારાપુર -
      દિલીપભાઇ મનહરલાલ પંડયા (સેક્રેટરી) મુ. તારાપુર ૯૯૨૫૧૮૭૮૫૧
૨૧ તારાપુર તારાપુર ગોપાલક વિવિધ કાર્યકારી સેવા સહકારી મંડળી લિ. ભીખાભાઇ સુરભાણભાઇ રબારી (ચેરમેન) મુ. તારાપુર -