પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંયુક્ત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

ક્રમ તાલુકાનું નામ  ગામનું નામ  આંગણવાડીનું નામ  સરનામું  સંચાલકનું નામ 
તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૧  રોહિતવાસ  અંજનાબેન ચંન્દ્રકાંત લીમ્બચીયા 
તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ર  જલારામ કોલોની  આબેદા યાકુબભાઈ વ્હોરા 
તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૩  મહમંદી કોલોની  સોનલબેન સુર્યકાન્ત લીમ્બચીયા 
તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૪  મોટું ફળીયું  હીરૂબેન મેમાભાઈ રબારી 
તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૫  દેવજી ફળીયું  પુષ્પાબેન હીરાભાઈ ઉપાઘ્યાય 
તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૬  ભાથીજી ફળીયું  કમળાબેન જેસંગભાઈ ૫રમાર 
તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૭  પારેખ ખડકી  નિમિષા ધીરજકુમાર રાણા 
તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૮  રાજવા સીમ  સરોજબેન મનુંભાઈ ૫રમાર 
તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૯  વાલ્મિક વાસ  કાંતાબેન શંકરભાઈ ૫રમાર 
૧૦ તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૧૦  ઈન્દિરા કોલોની  સવિતાબેન સામતભાઈ સોલંકી 
૧૧ તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૧૧  પંડયા ફળી  -
૧૨ તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૧ર  મોટા સીરોયાવાસ  ફુલસુમબેન મહંમદભાઈ વ્હોરા 
૧૩ તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૧૩  ગાડીયા સીમ  મંજુલાબેન ગોરધનભાઈ ૫રમાર 
૧૪ તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૧૪  કૃષ્ણનગર સોસાયટી  ધર્મિષ્ઠાબેન અશોકભાઈ પારેખ 
૧૫ તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૧૫  ખોડિયાર નગર  વર્ષાબેન ગીરીશભાઈ ૫ટેલ 
૧૬ તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૧૬  ગણેશ ફળીયું  જૈમીનાબેન મનીષભાઈ ઉપાઘ્યાય 
૧૭ તારાપુર  તારાપુર  તારાપુર ૧૭  પ્રજા૫તિવાસ  પ્રતિમાબેન ગીરીષભાઈ શુકલ 
૧૮ તારાપુર  જલ્લા  જલ્લા ૧૮  પ્રજાપતિવાસ ગ્રામ્ય વિસ્તાર  રતનબેન ભીખાભાઈ રબારી 
૧૯ તારાપુર  જલ્લા  જલ્લા ૧૯  મુસ્લિમ વિસ્તાર  નયનાબેન કનુંભાઈ પ્રજા૫તિ 
આગળ જુઓ