પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણપુસ્‍તકો / મેગેઝીન

પુસ્‍તકો / મેગેઝીન

 
તમામ શાળામાં જિ.તા. ભવન તરફથી જીવન શિક્ષણ , બાળસૃષ્ટિ ,બાળ વિ જ્ઞાન,પ્રગતિશીલ શિક્ષણ જેવા બાળકોના જ્ઞાનમાં વધારો થાય તેવા પુસ્તકો નિયમિત ૫હોંચાડવામાં આવે છે. જેથી તમામ શિક્ષકશ્રીઓ ને જરૂરી માર્ગદર્શન તેમજ બાળકોને વિવિધ જ્ઞાન મળી રહે છે.