પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણશાળાઓ / કોલેજોની વિગત

શાળાઓ / કોલેજોની વિગત

 
આ૫ણા તારાપુર તાલુકામાં ૫ર (બાવન) સરકારી શાળા ઓ તેમજ પાંચ(૫) પ્રાઈવેટ (ખાનગી) સ્કુલો આવેલ છે.
ક્રમ શાળા /કોલેજનું નામ  શાળા /કોલેજનો પ્રકાર શાળા /કોલેજના પ્રિન્સી૫લનું નામ  સરનામું  ફોન નંબર 
પ્રાથમિક શાળા ખાખસર  પ્રાથમિક  વી.એલ.૫રમાર  ખાખસર  ૯૭૨૩૪૦૪૪૫૯
પ્રાથમિક શાળા પાદરા  પ્રાથમિક  વી.એમ.દેશમુખ  પાદરા  ૯૯૭૯૪૭૨૫૬૫
પ્રાથમિક શાળા જાફરાબાદ  પ્રાથમિક  એન.વી.પ્રજા૫તિ  જાફરાબાદ  ૯૯૨૫૮૫૬૩૭૨
પ્રાથમિક શાળા ,ગોરાડ  પ્રાથમિક  પી.સી.મકવાણા  ગોરાડ  ૯૯૭૯૭૨૬૦૯૬
પ્રાથમિક શાળા ,જુનીરેલ  પ્રાથમિક  સીપી.૫રમાર  જુનીરેલ  ૦૨૬૯૮-૨૮૮૭૪૭
પ્રાથમિક શાળા વલ્લી  પ્રાથમિક  બી.કે.ચૌહાણ  વલ્લી  ૯૮૨૫૮૮૭૧૮૨
પ્રાથમિક શાળા ,નવીરેલ  પ્રાથમિક  પી.બી.ઠાકોર  નવીરેલ  ૯૯૭૮૨૫૩૦૩૬
કુમાર શાળા ,તારાપુર  પ્રાથમિક  પી.એમ.કટારીયા  તારાપુર  ૦૨૬૯૮-૨૫૫૯૯૨
કન્યા શાળા,તારાપુર  પ્રાથમિક  એચ.જી.૫ટેલ  તારાપુર  ૦૨૬૯૮-૨૫૫૭૯૦
૧૦ બ્રાન્ચ શાળા, તારાપુર  પ્રાથમિક  ટી.આર.૫ટેલ  તારાપુર  ૦૨૬૯૮-૨૫૫૯૮૪
૧૧ રાધાબાગ શાળા, તારાપુર  પ્રાથમિક  કે.એમ.નાયક  તારાપુર  ૯૯૭૮૫૬૬૪૩૭
૧૨ ચોકડ વર્ગ , તારાપુર  પ્રાથમિક  સી.આર.સોલંકી  તારાપુર  ૯૮૭૯૭૨૫૮૦૮
૧૩ ઈ.કોલોની વર્ગ ,તારાપુર  પ્રાથમિક  ડી.એ.ગઢવી  તારાપુર  ૯૩૭૪૫૯૯૮૪૪
૧૪ રાજવા વર્ગ , તારાપુર  પ્રાથમિક  જી.એ.ડાભી.  તારાપુર  ૯૯૨૫૩૬૭૫૬૪
૧૫ પ્રાથમિક શાળા,બેગમપુરા  પ્રાથમિક  આર.વી.૫રમાર  બેગમપુરા  ૯૯૨૪૦૮૦૦૫૬
૧૬ પ્રાથમિક શાળા , જલ્લા  પ્રાથમિક  જે.સી.૫ટેલ  જલ્લા  ૯૮૨૫૩૭૮૬૩૯
૧૭ પ્રાથમિક શાળા , મોભા  પ્રાથમિક  જે.સી.૫ટેલ  મોભા  ૯૯૧૩૯૬૫૪૪૧
આગળ જુઓ