પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

 
ક્રમ તાલુકા નું નામ  ગામનું નામ  શિક્ષકનુ નામ 
તારાપુર  ખાખસર  વિઢ્ઢલભાઈ લાલાભાઈ ૫રમાર 
તારાપુર  ખાખસર  બીપીનભાઈ પુનમભાઈ ૫ટેલ 
તારાપુર  ખાખસર  રાકેશકુમાર રમણલાલ સોલંકી 
તારાપુર  ખાખસર  સોનલબેન અરવિંદભાઈ ચૌહાણ 
તારાપુર  ખાખસર  લક્ષ્મણસિંહ રાયસિંહ ડાભી 
તારાપુર  ખાખસર  જયોત્સનાબેન અજરતસિંહ ચૌહાણ 
તારાપુર  ખાખસર  કિરણસિંહ અજરતસિંહ ચૌહાણ 
તારાપુર  ખાખસર  મુકેશકુમાર ફતાભાઈ ૫ટેલીયા 
તારાપુર  ખાખસર  ભાવનાબેન રતનસિંહ ૫રમાર 
૧૦ તારાપુર  ખાખસર  કિર્તનભાઈ બચુભાઈ ગામેતી 
૧૧ તારાપુર  પાદરા  વિજયકુમાર મનુભાઈ દેશમુખ 
૧૨ તારાપુર  પાદરા  જતરભાઈ સોનજીભાઈ ગવળી 
૧૩ તારાપુર  પાદરા  ભૌતિકકુમાર ગીરીશભાઈ ૫ટેલ 
૧૪ તારાપુર  પાદરા  નગીનભાઈ ઈશ્વરભાઈ ભંગી 
૧૫ તારાપુર  પાદરા  મુકેશકુમાર માનસિંહ ડાભી 
૧૬ તારાપુર  પાદરા  અરવિંદભાઈ મંગળભાઈ વાઘેલા 
૧૭ તારાપુર  પાદરા  નરસિંહભાઈ શનાભાઈ ભંગી 
૧૮ તારાપુર  જાફરાબાદ  ભીખાભાઈ મથુરભાઈ વાળંદ 
૧૯ તારાપુર  જાફરાબાદ  રામસંગભાઈ ચુંથાભાઈ ચૌહાણ 
૨૦ તારાપુર  જાફરાબાદ  નીરવભાઈ વિનુભાઈ પ્રજા૫તી 
 
આગળ જુઓ