પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠપંચાયત શાખના સ્‍ટાફ ફોન નંબરની યાદી
તાલુકા પંચાયત કચેરી, તારાપુર
સ્‍ટાફ ફોન નંબરની યાદી
ક્રમ અધિકારીશ્રી / કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર રીમાર્કસ
પંચાયત શાખના
1 સુ.શ્રી કે. એ. વાઘેલા તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી 9727260336
2 શ્રીમતિ એસ.આર. પટેલ મ. તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી 9016435280
3 શ્રી યાસીનભાઇ વાય. વ્‍હોરા ઇ.ચા.ના હિસાબનીશ 9723992300
4 શ્રી જે. જે. સુકલ કે.નિ. અધિકારી 9727821531
5 શ્રી જે. એચ. ગોહિલ સી. કલાર્ક (વિકાસ/આવાસ) 9099556877
6 શ્રી એમ. કે. દેસાઇ જુ. કલાર્ક 8128713313
7 શ્રી જી. જે. શિણોલ જુ. કલાર્ક 8140358176
8 શ્રી આર. બી. પઢીયાર જુ. કલાર્ક 9909213999
9 શ્રી કે. બી. પટેલ સર્કલ ઇન્‍સ્‍પેકટર 9909450571
10 શ્રી જી. વી. મકવાણા મેન પાવર સપોર્ટ 9904247443
11 શ્રી વી. એન. ચૌહાણ ટી.એલ.ઇ. 9601295523
12 શ્રી જયેશ એમ. મકવાણા ટી.એલ.ઇ. 9601295879
13 શ્રી એસ. પી. પરમાર કો. ઓર્ડીનેટર 9725976517
14 શ્રી ડી. ડી. ચૌહાણ પટાવાળા 9374292311
15 શ્રી નારણભાઇ એમ. વાઘેલા પટાવાળા કમ વોટર બેરર

16 શ્રી વિનુભાઇ સેનવા પટાવાળા કમ ડ્રાઇવર 9375227416
આઇ.આર.ડી. શાખા
1 શ્રી જે. જી. મહીડા સી. કલાર્ક (આઇ.આર.ડી.) 9426370629
2 શ્રી જે. પી. પરમાર વિસ્‍તરણ અધિકારી (આઇ.આર.ડી.) 9375368350
3 શ્રી એમ. ડી. પટેલ મિશન મંગલમ (ટી.એલ.એમ.) 9824343911
4 શ્રી પી. એફ. સોલંકી અ.મ.ઇ. 9925436067
5 શ્રી વાય. વી. શર્મા એમ.આઇ.એસ. (આઇ.એ.અવાય.) 9427622142
6 શ્રી એચ. જી. મકવાણા ગ્રામ સેવક 9913910612
7 શ્રી એચ. ટી. સાધુ ગ્રામ સેવક 9428151286
8 કુમારી ત્રિવેણી ખંડવી વિલેજ મોબીલાઇઝર (ટી.એસ.સી.)

9 શ્રી જયેન્‍દ્ર બી. ચુનારા પટાવાળા (આઇ.આર.ડી.) 9724483890
એન.આર.ઇ.જી.એ. શાખા
1 શ્રી સી. જી. મકવાણા એ.પી.ઓ. 9978103981
2 કુમારી એસ. એમ. વ્‍હોરા એકાઉન્‍ટન્‍ટ 9725074986
3 શ્રી એમ. એમ. પરમાર એન.આર.ઇ.જી.એ.ટે. આસી. 9824982604
4 શ્રી બી. એસ. ચૌહાણ એન.આર.ઇ.જી.એ.ટે. આસી. 8128677140
5 શ્રી એન. એમ. સોલંકી એન.આર.ઇ.જી.એ.ટે. આસી. 8128677138
6 શ્રી ભાવિક ડી. શાહ એન.આર.ઇ.જી.એ.એમ.આઇ.એસ. 9408470777
7 શ્રી કપીલ જે. ચૌહાણ એન.આર.ઇ.જી.એ.એમ.આઇ.એસ. 9726866377