પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠસાઇટ મેપ

સાઇટ મેપ

  તાલુકા વિષે
 
  ઇતિહાસ
  આબોહવા
  જિલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા
  જોવાલાયક સ્‍થળો
  જિલ્લાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી
  મહત્‍વના નકશાઓ
 
  રસ્‍તાઓનો નકશો 
  પંચાયત વિષે
 
  પ્રસ્‍તાવના 
  પ્રવ્રુત્તિઓ
  ટીડીઓ વિષે
  વહીવટી અઘીકારીઓ
  જાહેર પ્રતિનીઘીઓ
  સમિતિઓ
  તાલુકા પંચાયત
  ગ્રામ પંચાયત
  પુરસ્‍કારની માહિતી
  સફળ કીસ્સાઓ
  પંચાયતનું સરનામું
  શાખાઓની માહિતી
 
  પંચાયત શાખા
  વિકાસ શાખા
  બાંઘકામ શાખા
  સિંચાઇ શાખા
  આંકડા શાખા
  આરોગ્‍ય શાખા
  શિક્ષણ શાખા
  પશુપાલન શાખા
  સમાજ કલ્‍યાણ શાખા
  ખેતી વાડી શાખા
  સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા
  આર્યૃવેદ શાખા
  મલેરીયા શાખા
  હિસાબી શાખા
  મહેકમ શાખા
  યોજનાઓ
 
  ગોકુલ ગ્રામ યોજના
  હરિયાળી (વોટરશેડપ્રોજેકટ)
  ઇન્દિરા આવાસ યોજના
  પંચવટી યોજના
  સંપુર્ણ સ્વચ્છતા અભિયાન
  સમરસ ગ્રામ યોજના
  સંપુર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના (એસ.જી.આર.વાય.)
  સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના (એસ.જી.એસ.વાય)
  શ્રમયોગી
  તીર્થ ગ્રામ યોજના
  પ્રકાશનો
  આંકડાકીય માહિતી
 
  યોજનાઓની આંકડાકીય માહિતી
  ઈ-સીટીઝન
 
  માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
  નાગરીક અધિકાર પત્ર
  ટેંડર્સ
  અરજી પત્રકો
  અભિપ્રાય
  ફોટો ગેલેરી
  સંબંધીત વેબસાઈટસ
 
  રાજ્ય સ્રરકાર
  કેન્દ્ર સ્રરકાર
  સંપર્ક માહિતી