પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

તાલુકાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

તાલુકા પંચાયત તારાપુર ની સ્થા૫ના એપ્રિલ –ર૦૦૦ માં થઈ
પ્રમુખ - શ્રી સોલંકી ઇલાબેન અરુણભાઇ
અઘ્યક્ષ સામાજીક ન્યાય સમિતી - શ્રી ખડા મંજુલાબેન કાંતીભાઇ
તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી પ્રફુલચંદ્ર એ. બ્રહ્મભટ્ટ
અ.નં. વિગત સંખ્યા સંખ્યા સંખ્યા
તાલુકામા સમાવિષ્ટ ગામો ૪ર૪ર૪ર
તાલુકાનો વિસ્તાર ૩૨૩૭૮ ચો. કી.મી. ૩૨૩૭૮ ચો. કી.મી. ૩૨૩૭૮ ચો. કી.મી.
તાલુકાની વસ્તી પુરૂષ - ૪૬૦૩૨ સ્ત્રી - ૪૧૩૯૦ કુલ - ૮૮૫૨૨ પુરૂષ - ૪૬૦૩૨ સ્ત્રી - ૪૧૩૯૦ કુલ - ૮૮૫૨૨ પુરૂષ - ૪૬૦૩૨ સ્ત્રી - ૪૧૩૯૦ કુલ - ૮૮૫૨૨
તાલુકાનુ ભૌગોલિક સ્થાન ર૦.૦૭ અક્ષાંશ , ૨૨.૨૯ રેખાંશ ર૦.૦૭ અક્ષાંશ , ૨૨.૨૯ રેખાંશ ર૦.૦૭ અક્ષાંશ , ૨૨.૨૯ રેખાંશ
પ્રાથમિક શાળાઓ જિ.પં.૫ર ગ્રાન્ટેડ જિ.પં.૫ર ગ્રાન્ટેડ જિ.પં.૫ર ગ્રાન્ટેડ
હાઈસ્કૂલ ગ્રાન્ટેડ ૭ ગ્રાન્ટેડ ૭ ગ્રાન્ટેડ ૭
ઉચ્ચર માઘ્યમિક શાળાઓ ગ્રાન્ટેડ ૧ ગ્રાન્ટેડ ૧ ગ્રાન્ટેડ ૧
કોલેજ
પુસ્તકાલય ધરાવતા ગામો
૧૦ આંગણવાડી કેન્દ્રો ૯૯ ૯૯ ૯૯
૧૧ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો ૦૩ ૦૩ ૦૩
૧ર સામુહીક આરોગ્ય કેન્દો ૦૧ ૦૧ ૦૧
૧૩ જિલ્લા પંચાયત દવાખાનુ ૦૦ ૦૦ ૦૦
૧૪ જિલ્લા પંચાયત આયુવેદિક દવાખાના
૧૫ પીવાના પાણીની સુવિધા ધરાવતા ગામો ૪૨ ૪૨ ૪૨
૧૬ ૫શુ સારવાર કેન્દ્રો/ ૫શુ દવાખાના ૧/૧ પેટા કેન્દ્રો
૧૭ વીજળી કરણ ધરાવતા ગામો ૪૨
૧૮ બસ વ્યવહારની સુવિધા ધરાવતા ગામો ૪૨
૧૯ રેલ્વે સ્ટેશનની સુવિધા ધરાવતા ગામો ૦૧
ર૦ ૫ોલીસ સ્ટેશનની સુવિધા ધરાવતા ગામો ૦૧
ર૧ આઉટ પોલીસ સ્ટેશનની સુવિધા ધરાવતા ગામો
રર સરકારી બેંક સુવિધા ધરાવતા ગામો
ર૩ સહકારી બેંક સુવિધા ધરાવતા ગામો ૩૦
ર૪ પોષ્ટ ઓફીસની સુવિધા ધરાવતા ગામો ૩૮
ર૫ ગ્રામ્ય ઉધોગની સુવિધા ધરાવતા ગામો
ર૬ ખેતી વિષયક સિંચાઈની સુવિધા ધરાવતા ગામો ૪૨
ર૭ ટેલીફોન સુવિધા ધરાવતા ગામો ૪૨
ર૮ દુ.ઉ.સ. મંડળી ધરાવતા ગામો ૩૫