પંચાયત વિભાગ
તારાપુર તાલુકા પંચાયત
આણંદ જીલ્લા પંચાયત - ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેવસ્‍તી વિષયક માહિતી

વસ્‍તી વિષયક માહિતી

સને ૨૦૧૧ સેન્સસ અનુસાર તાલુકાની વસ્તી

તાલુકોઃ તારાપુર

ગ્રામ્ય વિસ્તાર

જિલ્લોઃ આણંદ

અનુ. ગામનું નામ કુલ વસ્તી અનુસુચિત જાતિની વસ્તી અનુસુચિત જન જાતિની વસ્તી બક્ષીપંચ / અન્ય જાતિની વસ્તી
પ્રુરુષ સ્ત્રી કુલ પ્રુરુષ સ્ત્રી કુલ પ્રુરુષ સ્ત્રી કુલ પ્રુરુષ સ્ત્રી કુલ
૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪
જાફરગંજ ૫૯૯ ૫૪૪ ૧૧૪૩ ૪૨ ૩૯ ૮૧ ૫૫૬ ૫૦૫ ૧૦૬૧
મોટાકલોદરા ૫૬૪ ૫૩૯ ૧૧૦૩ ૧૯ ૧૩ ૩૨ ૫૪૦ ૫૨૪ ૧૦૬૪
મિલરામપુરા ૧૮૨૫ ૧૭૩૦ ૩૫૫૫ ૧૫ ૧૮૧૭ ૧૭૨૩ ૩૫૪૦
ખડા ૧૨૩૫ ૧૧ ૨૩૪૬ ૧૫૯ ૧૬૭ ૩૨૬ ૧૦૭૬ -૧૫૬ ૯૨૦
નભોઈ ૬૧૨ ૫૫૮ ૧૧૭૦ ૧૦૨ ૧૧૨ ૨૧૪ ૫૧૦ ૪૪૬ ૯૫૬
રીંઝા ૧૧૩૩ ૧૧૨૨ ૨૨૫૫ ૮૦ ૭૧ ૧૫૧ ૧૦૫૩ ૧૦૫૧ ૨૧૦૪
પચેગામ ૭૭૧ ૭૨૧ ૧૪૯૨ ૧૦૪ ૧૦૨ ૨૦૬ ૬૬૩ ૬૧૭ ૧૨૮૦
દુગારી ૬૮૩ ૬૪૭ ૧૩૩૦ ૧૫૫ ૧૪૩ ૨૯૮ ૧૧ ૫૨૩ ૪૯૮ ૧૦૨૧
કાનાવાડા ૧૦૫૫ ૯૮૦ ૨૦૩૫ ૨૨૯ ૨૦૦ ૪૨૯ ૮૨૬ ૭૮૦ ૧૬૦૬
૧૦ ચાંગડા ૮૪૯ ૭૭૧ ૧૬૨૦ ૧૦૬ ૧૦૧ ૨૦૭ ૭૩૮ ૬૬૬ ૧૪૦૪
૧૧ વાંકતળાવ ૨૦૮ ૧૮૦ ૩૮૮ ૨૦૮ ૧૮૦ ૩૮૮
૧૨ વાળંદાપુરા ૯૯૨ ૯૪૫ ૧૯૩૭ ૧૭ ૧૬ ૩૩ ૯૭૫ ૯૨૯ ૧૯૦૪
૧૩ કસબારા ૯૦૯ ૭૯૪ ૧૭૦૩ ૧૮૩ ૧૭૨ ૩૫૫ ૧૦ ૭૨૧ ૬૧૭ ૧૩૩૮
૧૪ ચીતરવાડા ૬૬૯ ૫૮૫ ૧૨૫૪ ૨૬૦ ૨૧૬ ૪૭૬ ૪૦૯ ૩૬૯ ૭૭૮
૧૫ ફતેપુરા ૭૯૯ ૭૪૬ ૧૫૪૫ ૪૪ ૪૩ ૮૭ ૭૫૫ ૭૦૩ ૧૪૫૮
૧૬ ગલીયાણા ૭૨૬ ૬૪૧ ૧૩૬૭ ૨૩૪ ૧૯૪ ૪૨૮ ૪૯૨ ૪૪૫ ૯૩૭
૧૭ વરસડા ૧૯૨૪ ૧૮૮૫ ૩૮૦૯ ૫૯૦ ૫૭૦ ૧૧૬૦ ૧૩૩૦ ૧૩૧૩ ૨૬૪૩
૧૮ ઈન્દ્રણજ ૧૩૦૫ ૧૦૮૩ ૨૩૮૮ ૨૪૫ ૨૦૪ ૪૪૯ ૧૦૬૦ ૮૭૮ ૧૯૩૮
૧૯ ઈસરવાડા ૧૧૦૦ ૧૦૩૦ ૨૧૩૦ ૧૨ ૧૧ ૨૩ ૧૦૮૮ ૧૦૧૯ ૨૧૦૭
૨૦ ટોલ ૪૭૩ ૪૪૦ ૯૧૩ ૨૩ ૩૨ ૫૫ ૪૫૦ ૪૦૮ ૮૫૮
૨૧ મહીયારી ૧૩૦૭ ૧૨૦૩ ૨૫૧૦ ૨૩૧ ૨૧૪ ૪૪૫ ૧૦૭૬ ૯૮૯ ૨૦૬૫
૨૨ ખાનપુર ૮૯૫ ૭૪૮ ૧૬૪૩ ૧૦૭ ૮૪ ૧૯૧ ૭૮૮ ૬૬૪ ૧૪૫૨
૨૩ ઈસનપૂર ૨૩૦ ૨૦૧ ૪૩૧ ૨૩૦ ૨૦૧ ૪૩૧
૨૪ વલ્લી ૧૦૦૮ ૮૯૪ ૧૯૦૨ ૧૨૪ ૧૧૮ ૨૪૨ ૧૩ ૮૭૮ ૭૬૯ ૧૬૪૭
૨૫ રેલ ૮૦૬ ૭૮૦૧૫૮૬ ૩૩ ૩૯ ૭૨ ૭૬૮ ૭૩૭ ૧૫૦૫
૨૬ જીચકા ૫૪૮ ૫૧૨ ૧૦૬૦ ૫૯ ૫૪ ૧૧૩ ૪૮૮ ૪૫૮ ૯૪૬
૨૭ ચીખલીયા ૩૯૯ ૩૬૯ ૭૬૮ ૭૯ ૬૧ ૧૪૦ ૩૨૦ ૩૦૮ ૬૨૮
૨૮ મોરજ ૨૧૪૫ ૧૯૬૦ ૪૧૦૫ ૧૨૩ ૯૫ ૨૧૮ ૧૭ ૧૦ ૨૭ ૨૦૦૫ ૧૮૫૫ ૩૮૬૦
૨૯ તારાપુર ૯૩૫૭ ૮૬૩૭ ૧૭૯૯૪ ૪૭૩ ૪૪૩ ૯૧૬ ૭૪ ૬૨ ૧૩૬ ૮૮૧૦ ૮૧૩૨ ૧૬૯૪૨
૩૦ આદરૂજ ૬૦૦ ૫૫૪ ૧૧૫૪ ૫૦ ૪૭ ૯૭ ૧૦ ૫૪૫ ૫૦૨ ૧૦૪૭
૩૧ માલ૫ર ૨૪૧ ૨૩૪ ૪૭૫ ૧૪ ૨૩૨ ૨૨૯ ૪૬૧
૩૨ આંમલીયારા ૭૧૪ ૬૩૮ ૧૩૫૨ ૧૬૫ ૧૩૩ ૨૯૮ ૫૪૯ ૫૦૫ ૧૦૫૪
૩૩ ગોરાડ ૫૩૧ ૪૭૯ ૧૦૧૦ ૧૧૭ ૧૦૬ ૨૨૩ ૪૧૪ ૩૭૩ ૭૮૭
૩૪ પાદરા ૯૦૨ ૮૬૪ ૧૭૬૬ ૧૬૨ ૧૫૫ ૩૧૭ ૭૪૦ ૭૦૯ ૧૪૪૯
૩૫ ખાખસર ૧૩૪૮ ૧૨૭૯ ૨૬૨૭ ૨૧૫ ૧૯૯ ૪૧૪ ૧૧૩૧ ૧૦૭૮ ૨૨૦૯
૩૬ જાફરાબાદ ૨૭૨ ૨૮૫ ૫૫૭ ૩૬ ૩૮ ૭૪ ૨૩૬ ૨૪૭ ૪૮૩
૩૭ બુધેજ ૧૨૮૬ ૧૨૨૪ ૨૫૧૦ ૨૯ ૨૪ ૫૩ ૭૭ ૭૪ ૧૫૧ ૧૧૮૦ ૧૧૨૬ ૨૩૦૬
૩૮ સાંઠ ૭૮૦ ૭૨૪ ૧૫૦૪ ૧૪ ૧૫ ૨૯ ૭૬૪ ૭૦૭ ૧૪૭૧
૩૯ ઉંટવાડા ૧૨૬૫ ૧૧૯૬ ૨૪૬૧ ૯૬ ૯૪ ૧૯૦ ૧૨ ૧૩ ૨૫ ૧૧૫૭ ૧૦૮૯ ૨૨૪૬
૪૦ મોભા ૯૦૩ ૮૦૧ ૧૭૦૪ ૯૫ ૮૫ ૧૮૦ ૮૦૪ ૭૧૪ ૧૫૧૮
૪૧ ભંડેરજ ૧૦૨૨ ૯૩૬ ૧૯૫૮ ૭૯ ૬૫ ૧૪૪ ૯૪૩ ૮૭૧ ૧૮૧૪
૪૨ જલ્લા ૧૦૪૨ ૯૨૦ ૧૯૬૨ ૧૦૫ ૮૩ ૧૮૮ ૯૩૭ ૮૩૭ ૧૭૭૪
કૂલ : ૪૬૦૩૨ ૪૧૩૯૦ ૮૮૫૨૨ ૫૦૧૩ ૪૫૭૦ ૯૫૮૩ ૨૩૪ ૨૦૫ ૪૩૯ ૪૦૭૮૫ ૩૬૬૧૫ ૭૭૪૦૦