પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ પંચાયત શાખા પંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામુઃ- ઠે. ઓડ ચોકડી, મામલતદાર કચેરીની બાજુમાં
તાલુકા પંચાયત કચેરી, ઉમરેઠ
ફોન નંબરઃ- ૦૨૬૯૨-૨૭૮૦૦૧
ફેકસ નંબરઃ- ૦૨૬૯૨-૨૭૮૨૪૦
પંચાયતનો ફોટોગ્રાફઃ-