પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિશે મહત્વના નજીકના શહેરો

મહત્વના નજીકના શહેરો

ઉમરેઠથી મહત્વના નજીકના શહેરોમાં ૭ કિ.મી. ડાકોર આવેલ છે. તથા ર૬ કિ.મી. એ આણંદ તથા ર૮ કિ.મી.એ નડીયાદ શહેર આવેલ છે.