પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિશેવસ્તી વિષયક માહિતી

વસ્તી વિષયક માહિતી

અ.નં ગામનું નામ કુલ વસ્તી કુલ પુ કુલ સ્ત્રી કુલ એસી પુ સ્ત્રી કુલ એસટી પુ સ્ત્રી
અરડી ૪૦૪૪ ૨૦૧૭ ૨૦૨૭ ૫૫ ૨૯ ૨૬
ઝાલાબોરડી ૨૪૬૧ ૧૨૮૮ ૧૧૭૩ ૯૭ ૫૩ ૪૪
ઘોરા ૨૬૫૭ ૧૩૭૮ ૧૨૭૯ ૧૭૧ ૮૯ ૮૨ ૧૪૪ ૭૩ ૭૧
થામણા ૫૧૪૭ ૨૫૯૯ ૨૫૪૮ ૨૮૧ ૧૪૧ ૧૪૦ ૫૦૬ ૨૬૧ ૨૪૫
પણસોરા ૫૯૬૮ ૩૧૪૬ ૨૮૨૨ ૪૨૧ ૨૧૬ ૨૦૫ ૩૬૨ ૨૦૮ ૧૫૪
વણસોલ ૬૯૯૯ ૩૫૫૩ ૩૪૪૬ ૪૬૯ ૨૪૧ ૨૨૮
સૈયદપુરા ૩૩૮૬ ૧૭૮૩ ૧૬૦૩ ૧૬
મેધવા ૩૨૩૯ ૧૬૪૩ ૧૫૯૬ ૧૮૫ ૯૬ ૮૯ ૨૦ ૧૦ ૧૦
ઉંટખરી ૩૨૫૨ ૧૬૮૯ ૧૫૬૩ ૧૦૯ ૬૧ ૪૮ ૨૯ ૨૩
૧૦ લીંગડા ૪૮૯૦ ૨૫૪૭ ૨૩૪૩ ૧૧૯ ૫૯ ૬૦ ૮૦ ૪૪ ૩૬
૧૧ પરવટા ૧૫૨૧ ૮૧૨ ૭૦૯ ૪૫ ૨૪ ૨૧
૧૨ નવાપુરા ૫૬૯ ૩૦૧ ૨૬૮ ૨૬ ૧૩ ૧૩
૧૩ ભાટપુરા ૩૧૩૯ ૧૬૪૬ ૧૪૯૩ ૨૪ ૧૨ ૧૨
૧૪ ખાંખણપુર ૩૪૪૯ ૧૭૫૫ ૧૬૯૪ ૨૨ ૧૧ ૧૧
૧૫ સુરેલી ૮૧૬૨ ૪૩૧૧ ૩૮૫૧ ૩૪૮ ૧૮૭ ૧૬૧
૧૬ બેચરી ૩૪૬૮ ૧૭૮૧ ૧૬૮૭ ૬૭૨ ૩૫૩ ૩૧૯
૧૭ હમીદપુરા ૨૭૮૨ ૧૪૪૮ ૧૩૩૪ ૯૪ ૫૦ ૪૪ ૨૧ ૧૨
૧૮ રતનપુરા ૩૮૫૨ ૨૦૪૬ ૧૮૦૬ ૧૪૧ ૮૦ ૬૧
૧૯ ગંગાપુરા ૧૦૪૨ ૫૫૨ ૪૯૦ ૨૫ ૧૨ ૧૩
૨૦ આશીપુરા ૧૭૯૦ ૯૩૪ ૮૫૬ ૯૪ ૫૩ ૪૧ ૨૦ ૧૨
૨૧ ફતેપુરા ૧૩૩૩ ૬૯૨ ૬૪૧ ૩૮ ૨૩ ૧૫
૨૨ જાખલા ૧૯૯૬ ૧૦૫૧ ૯૪૫ ૧૬૧ ૭૫ ૮૬
૨૩ તારપુરા ૧૩૮૬ ૭૨૨ ૬૬૪ ૧૬ ૧૦
૨૪ બડાપુરા ૨૦૧૨ ૧૦૨૬ ૯૮૬ ૧૨૪ ૬૪ ૬૦
૨૫ ભાલેજ ૧૬૨૬૬ ૮૪૧૦ ૭૮૫૬ ૧૭૯ ૯૮ ૮૧ ૧૬૯ ૭૯ ૯૦
૨૬ સરદારપુરા ૨૧૭૮ ૧૧૩૮ ૧૦૪૦
૨૭ ખાનકુવા ૬૭૮૮ ૩૬૧૨ ૩૧૭૬ ૧૦૪ ૫૫ ૪૯ ૪૨ ૨૪ ૧૮
૨૮ દાગજીપુરા ૩૭૫૧ ૧૯૭૪ ૧૭૭૭ ૧૭૬ ૯૯ ૭૭ ૩૯ ૨૧ ૧૮
૨૯ ભરોડા ૪૭૦૮ ૨૪૩૦ ૨૨૭૮ ૧૪૨ ૬૯ ૭૩ ૨૦ ૧૦ ૧૦
૩૦ ધુળેટા ૪૨૪૦ ૨૨૩૭ ૨૦૦૩ ૨૧૦ ૧૧૨ ૯૮
૩૧ સુંદલપુરા ૭૯૯૮ ૪૧૯૭ ૩૮૦૧ ૨૫૫ ૧૩૮ ૧૧૭ ૮૬ ૪૫ ૪૧
૩૨ અહીમા ૭૧૬૨ ૩૭૨૩ ૩૪૩૯ ૧૨૫ ૭૦ ૫૫
૩૩ શીલી ૧૨૬૮૯ ૬૫૪૧ ૬૧૪૮ ૨૭૧ ૧૫૧ ૧૨૦
૩૪ ખોરવાડ ૩૯૦૫ ૨૦૦૬ ૧૮૯૯ ૧૪૧ ૭૯ ૬૨
૩૫ ધોળી ૧૭૦૫ ૮૬૩ ૮૪૨ ૩૨ ૧૮ ૧૪
૩૬ પ્રતાપપુરા ૪૩૩૩ ૨૨૩૯ ૨૦૯૪ ૪૯ ૨૭ ૨૨
 કુલ -૧૫૪૨૬૭૮૦૦૯૦૭૪૧૭૭૫૪૩૭૨૮૭૭૨૫૬૦૧૫૫૧૮૨૫૭૨૬

ઉમરેઠ સીટી

અ.નં ગામનું નામ કુલ વસ્તી કુલ પુ કુલ સ્ત્રી કુલ એસી પુ સ્ત્રી કુલ એસટી પુ સ્ત્રી
વોર્ડ નં. ૧ ૫૧૭૭ ૨૭૫૭ ૨૪૨૦ ૫૩૭ ૨૯૯ ૨૩૮ ૧૫૭ ૮૫ ૭૨
વોર્ડ નં. ૨ ૩૦૩૯ ૧૬૦૧ ૧૪૩૮ ૩૯૫ ૨૦૪ ૧૯૧ ૧૨
વોર્ડ નં. ૩ ૪૩૦૭ ૨૧૯૫ ૨૧૧૨ ૧૩૭ ૭૭ ૬૦ ૧૦૬ ૪૯ ૫૭
વોર્ડ નં. ૪ ૪૦૯૦ ૨૦૬૬ ૨૦૨૪
વોર્ડ નં. ૫ ૩૩૮૦ ૧૭૩૭ ૧૬૪૩
વોર્ડ નં. ૬ ૨૮૦૭ ૧૪૭૯ ૧૩૨૮ ૬૨ ૩૧ ૩૧
વોર્ડ નં. ૭ ૩૮૮૬ ૧૯૮૩ ૧૯૦૩ ૧૩ ૧૫
વોર્ડ નં. ૮ ૩૫૬૬ ૧૮૪૧ ૧૭૨૫ ૧૦૭ ૪૮ ૫૯
વોર્ડ નં. ૯ ૩૫૧૦ ૧૭૬૯ ૧૭૪૧ ૭૨ ૨૯ ૪૩ ૩૨૯ ૧૫૮ ૧૭૧
 કુલ -૩૩૭૬૨૧૭૪૨૮૧૬૩૩૪૧૨૨૦૬૫૦૫૭૦૭૨૮૩૫૪૩૭૪