પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા જન્મ મરણની નોંધણી

જન્મ મરણની નોંધણી

અ.નં ગામનું નામ જીવીત જન્મ મરણ બાળ મરણ મૃત
પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી
અરડી ૨૦ ૧૨ ૧૦
ઝાલાબોરડી ૧૦
ઘોરા ૧૦ ૧૧
થામણા ૧૫ ૧૩
પણસોરા ૧૭ ૧૫
વણસોલ ૧૭ ૧૩ ૧૦
સૈયદપુરા ૧૦
મેધવા(બડા)
ઉંટખરી
૧૦ લીંગડા
૧૧ પરવટા ૧૧
૧૨ નવાપુરા
૧૩ ભાટપુરા
૧૪ ખાંખણપુરા
૧૫ સુરેલી ૧૯ ૧૭ ૧૫
આગળ જુઓ