પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા જન્મ મરણની નોંધણી

જન્મ મરણની નોંધણી

અ.નં ગામનું નામ જીવીત જન્મ મરણ બાળ મરણ મૃત
પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી
૧૬ બેચરી 
૧૭ હમીદપુરા
૧૮ રતનપુરા
૧૯ ગંગાપુરા
૨૦ આશીપુરા
૨૧ ફતેપુરા
૨૨ જાખલા ૧૨
૨૩ તારપુરા
૨૪ બડાપુરા
૨૫ ભાલેજ ૮૦ ૬૭ ૬૬ ૨૨
૨૬ સરદારપુરા
૨૭ ખાનકુવા ૧૯ ૧૧
૨૮ દાગજીપુરા
૨૯ ભરોડા ૧૨ ૧૦    
૩૦ ધુળેટા ૧૩
૩૧ સુંદલપુરા ૨૦ ૧૭
૩૨ અહિમા ૧૦ ૧૨
૩૩ શીલી ૧૬
૩૪ ખોરવાડ
૩૫ ધોળી
૩૬ પ્રતાપપુરા
૩૭ દેવરામપુરા
પાછળ જુઓ