પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
હિસાબી શાખા, તાલુકા પંચાયત હેઠળની જુદી- જુદી શાખાના બજેટ અને ખર્ચ અંગે નિયંત્રણ રાખી માર્ગદર્શન પુરૂ પાડે છે. તેમજ જિલ્લા પંચાયતની તમામ શાખાના પગાર ભથ્થાની ચકાસણી કરી ચુકવણીની કામગીરી હાથ ધરે છે.
ઉપરાંત તાલુકા પંચાયતનું નાણાકીય બજેટ તૈયાર કરી તાલુકા પંચાયતની બોડી પાસે મંજુર કરાવી બજેટની અમલવારીની કામગીરી હાથ ધરે છે.