પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડી શાખા પાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

અ.નં

પાકનું નામ

વર્તારો
નંબર

વર્ષ ર૦૧૧-૧ર
નો વાવેતર વિસ્‍તાર હેકટરમાં

વર્ષ ર૦૧ર-૧૩ નો વાવેતર
વિસ્‍તાર હેકટરમાં

 

 

 

 

પિયત

બિનપિયત

કુલ

ઉનાળું ડાંગર

અંતિત

૮પ૦

૧૦૩પ

૧૦૩પ

ઉનાળું બાજરી

અંતિત

૧૧૨૦

૪૯૬૦

૪૯૬૦

ઉનાળું મગફળી

અંતિત

૪૦૦

પ૭પ

પ૭પ