પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડી શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
ખેતીવાડી ખાતા હસ્તકની કેન્દ્ર પુરસ્કાર તથા રાજય સરકારશ્રી હસ્તકની યોજનાઓનું અમલીકરણ તથા વિસ્તરણની કામગીરી.  યોજનાની મોડાલીટી મુજબ ખેતી વિષયક સહાય યોજનાઓની વિસ્તરણતંત્ર  ઢ્રારા ગા્મ્ય કક્ષા સુધી અમલવારી કરાવવામાં આવે છે.