પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેસુલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

અ.નં તાલુકાનું નામ વર્ષ વરસાદના દિવસ વરસાદ મી.મી
ઉમરેઠ ૨૦૧૨/૧૩ ૩૯ -