પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખા શાખાની સં૫ર્ક માહિતી

શાખાની સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ તાલુકા પંચાયત કચેરી, ઉમરેઠ
શાખાનું સરનામુ ઓડ ચોકડી, ઉમરેઠ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, ઉમરેઠ
ફોન નંબર ૦૨૬૯૨-૨૭૮૧૦૦
ફેકસ નંબર ૦૨૬૯૨-૨૭૮૨૪૦
અ.નં. અધિકારીનું નામ અધિકારીનો હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી ગુલાબસિંહ એમ.સોલંકી તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી ર૭૮૦૦૧ ૭૫૬૭૦૧૨૧૫૭ tdo.umreth@gmail.com
શ્રીમતી દમયંતીબેન યુ.પટેલ બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી(ઇ.ચા) ર૭૮૬૫૦ ૮૪૬૯૧૩૩૩૪૪ tdo.umreth@gmail.com
શ્રી નાયબ ચીટનીશ ર૭૮૦૦૧ - tdo.umreth@gmail.com
શ્રી આર.એલ.વસાવાc પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી (ઇ.ચા) ર૭૮૦૦૧ ૮૭૩૪૯૯૧૪૮૭ tdo.umreth@gmail.com
શ્રી આર.કે.૫રમાર વિસ્‍તરણ અધિકારી (આઈઆરડી) ર૭૮૦૦૧ ૯૩ર૮૫૮૯૬૬૫ tdo.umreth@gmail.com
શ્રી શૈલેષભાઇ જે.સોલંકી નાયબ હિસાબનીશ (ઇ.ચા) ર૭૮૦૦૧ ૯૮૯૮૦૬૪૭૬૦ tdo.umreth@gmail.com
શ્રી આર.કે.૫ટેલ અધિક મદદનીશ ઈજનેર ર૭૮૦૦૧ ૯૮૨૪૫૦૮૬૬૧ tdo.umreth@gmail.com