પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ૫શુપાલન ૫શુ સારવાર

૫શુ સારવાર

વર્ષઃ- ર૦૧૨/૧૩ તાલુકાનું નામઃ-ઉમરેઠ
અ.નં ગામનું નામ હોસ્પીટલ/ દવાખાનાનું નામ દાખલ કરેલ ૫શુઓની સંખ્યા સારવાર પામેલ ૫શુઓની સંખ્યા
ઉમરેઠ ૫શુ દવાખાનું ૧૦ ૪૧૧૬
ભાલેજ પ્રાથમિક ૫શુ સારવાર કેન્દ્ર ૩૧૮૬
શીલી કૃત્રિમ બજીદાન કેન્દ્ર ૧૭૯૫