પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ૫શુપાલન ૫શુધન

૫શુધન

ગામનું નામ

ગાય

ભેસ

ધેટા

બકરા

ઘોડા/ટટુ

ખચ્‍ચર

ગધેડા

ઉંટ

મરધા/
બતકા

અન્‍ય પશુ
( ડુકકર /
કુતરા)

કુલ
સરવાળો

અહીમા

૩૦૮

૧૬૨પ

૩૦પ

૩૦

૯૦

૨૩૬૩

અરડી

૨પ૦

૬૪૧

૧૪૧

૭૦

૨પ

૧૧૨૯

આશીપુરા

૧૬૧

૪૯૮

૧પ

૧પ૦૦

૨પ

૨૧૯૯

બડાપુરા

૮પ

૧૯૭

પ૦

૨પ૦

૮૧

૬૭૭

બેચરી

પ૪૦

૧૦૬૦

૧પ૦

૩૬૦

૨૪

૯પ

૨૦૭

૨૪૩૯

બાજીપુરા

૬૯૦

૧પ૭પ

૭પ

૧૨૦૦

૩૦

૭૬

૩૬૪૭

ભાલેજ

૨૩૮

૪૬૮

૪પ

૨૭૦

પ૦

૪૦

૪પ

૨૦૦૦

૩૦૦

૩૪પ૬

ભરોડા

૩૧૨

૧૪૪૦

૧૦પ૦

૮૬૦

૪૨

૨૯૮

પ૯

૪૦૬૩

ભાટપુરા

પ૮

૩૩૦

પ૦

૨૦

૪પ૮

દાગજીપુરા

૨૦૦

૩૦૦

પ૦

૯૦

૬૦

પ૦

૩પ

૭૮૯

ધોળી

૭૦

૧૦૦

૧૦

૨પ

પ૦

૨પપ

ધુળેટા

૩૦

૬૦૦

૧૮

૬૪૨

૧૬

૪૩૨

૨૨પ

૧૯૬૬

રતનપુરા

૧૯૬૭

૧૨૭૩

૧૨૦

૪૨૦

૧૩

૩પ

૩૮૩પ

ગંગાપુરા

૨૦૦

૧૨પ

૧૦૦

૧પ૦

૧૦

૭૦

૨પ

૬૮૦

ઘોરા

૨૩૪

૧૬૪

૧૯૭

૧૧

૧૨૭

૩૩

૭૬૬

હમીદપુરા

૪૯૪

૨પ

૭૦

૧૦

૩૦

પ૦

૬૭૯

જાખલા

૮૦

૯૧૮

૨૦

૧૦

૪૦

૧૦૬૮

જીતપુરા

૧૭પ

૨પ૪

પ૩

૧૮

૧૦

પ૧૦

ખાંખણપુર

૨૦૮

૧૧૦૮

પ૯

પ૦

૧૨પ

૧પપ૦

ખાનકુવા

૯૪પ

૨૩૦૯

૧૨૭

૧૨

૪૨૩

૪પ

૩૮૬૨

ખોરવાડ

૧પ૦

૧૧૯૮

૭પ

૭પ

પ૦

૬૦

૧૬૧૦

લીંગડા

૨૧પ

૬પ૬

૧૧૨

૯૮૩

મેઘવા

૬૦

પ૦૯

૩૮

૬૧૬

૧૪૩૦

૩૬

૨૬૯૬

નવાપુરા

૧પ

૧૦૩

૧પ

૧૦

૧૪૩

પણસોરા

પ૮૮

૭૮૭

૩૮૦

૨૨

૧૨૪૦

પપ

૩૦૭પ

પરવટા

૭૪૩

૧૦૧૧

૧૭

૧૦૦૦

૩૦

૨૮૦૭

પ્રતાપપુરા

૪૬

૨૪૯

૩પ

૧૨૦

૧૩

૪૬૪

ફતેપુરા

પપ

૨૪પ

૨૯

૩૪૪

સૈયદપુરા

૧૩૦

૧૯૬૪

પ૦

૭૦

૬૭

૨૨૮૪

સરદારપુરા

૧પ

૨૪૦

પ૦

૨૦૦

૮૦

પ૦

૬૩પ

શીલી

૩પ૬૮

૨૬૯૨

૧પ૦૦

૧૦

૯પ૮પ

૨૯પ

૧૭૬પ૦

સુંદલપુરા

૯૦૦

૧૦૦૦

પ૦૦

૬૦૦

૧૨પ

૪૦૦

૩૦૦

૩૮૨૮

સુરેલી

૩૭પ

૭૨પ

૩૦૦

૪૦૦

૧૩૦

૩૦૦૦

૭૦

પ૦૦૯

તારપુરા

૯૩

૨૯૯

૧૮

૧૨

૨૭

પ૮

પ૧૧

થામણા

૪પ૪

૬૦૦

૧૬૦

૨૧૦

૨૩

 

૪૦

૧૯પ૮૭

ઉંટખરી

૧૦૦૦

૧પ૦૦

પ૦૦

૨પ૧

૩૨પ૧

વણસોલ

૭પપ

૧૬પ૯

૪૯પ

૧૦૦૦

૧પ

૨૦૧

૮૨

૪૨૧પ

ઝાલાબોરડી

૧૦૨

૬૦૧

૨૨

૪૨

૧૬

૧૨૮

૯૧૪

આગળ જુઓ